101. Poselství Ježíše ze dne 23. října 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MUSÍTE NAZÝVAT ZLO ZLEM A DOBRO DOBREM


Moji milovaní lidé,

vy jste můj milovaný lid, který miluji celým svým srdcem.

Vyzývám vás, abyste zůstali v modlitbě, byli poslové mé lásky, pracovali a jednali v mé vůli.

Nebojte se, "JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14].

Vyzývám vás, abyste žili v mé lásce, byli věrní mému Slovu a žili daleko od toho, co je světské.

Tento čas je vzácný, nepromarněte jej všedními věcmi, buďte moudří a milosrdní.

Opakujte zasvěcení Neposkvrněnému Srdci mé Matky, abyste nezapomněli, že jste její děti. Žijte s jistotou, že se má Matka za vás přimlouvá, a každé Zdrávas Maria, které se svědomitě modlíte, je velkým požehnáním, které dostáváte, nejen pro ty, kdo se modlí, ale i pro jejich bratry a sestry.

Zlý se bojí toho, kdo se modlí s opravdovým uvědoměním a sjednocuje se s mou Matkou, která dává a miluje, miluje a dává.

Zvuk vydávaný svatým růžencem děsí Zlého, který rychle prchá, je-li člověk náležitě připraven, vyzpovídal se ze spáchaných hříchů a nabídl konečnou nápravu své cesty, aby se odvrátil od toho, co ho dělí ode Mne.

Moji milovaní lidé, zůstaňte bdělí, nebuďte vlažní, nebo nehledejte souhlas pro to, co je zdánlivě dobré. Rozlišujte, co k vám přichází, protože Zlý se potuluje jako řvoucí lev s velkou vychytralostí, aby se vysmíval těm, kdo jsou moji, a sváděl vás z cest, které nejsou mou vůlí.

Kolik jen pokroku dělají ti, kdo usilují udržet své smysly na cestě Ducha!

Děti, které nežijí v Duchu, jdou kupředu s velkými obtížemi, protože na své cestě bojují se vším, aniž by rozlišovaly dobré od zlého.

Moji lidé, lopotíte se, abyste naplnili všechny touhy svého ega, ať už jsou vhodné, nebo ne, a to vás vede k neřestem, aniž byste byli schopni sebe ovládnout, a ty způsobují, že vás nechají padnout na strmější a obtížnější cesty. Chcete utéci od rozptylování světem, bez toho, že byste odstranili rozmary lidského ega. Rozmary, které vědomě skrýváte, a přitom víte, že si sami způsobujete velkou duchovní škodu tím, že obelháváte sami sebe.

Děti, postupujte vpřed v tomto rozhodujícím okamžiku, neustále cvičte své fyzické a duchovní smysly, aby vaše vůle a lidská touha usilovala žít v mé vůli.

Musíte si být vědomi, že žít v mé vůli není náhoda, ale nutnost, bez níž se nestanete trvalými lidskými bytostmi.

Mé děti jsou neustále vzdalovány od všeho, co je vede k přinášení svědectví víry ve Mne.

Všude panuje rozptylování, znecitlivuje lidské srdce, aby ztvrdlo, a lidé usilují o individualitu a ne o bratrství, a tak vypouštějí jed lidské lhostejnosti vůči svým bližním.

Moji milovaní,

nikdo nevlastní mé Slovo. Naopak, když mé Slovo přichází k lidem, pak je musí poslouchat na kolenou, s hlubokou vnímavostí a rozlišovat každé slovo, aby plně pochopili mé poselství.

V tomto okamžiku zlo nabírá na síle, vzhledem k blízkosti toho, co už dobře víte. Na kazatelnách potřebuji silná kázání, aby porozumění mého lidu nebylo povrchní, ale rozšiřovalo se a otevíralo se pravdě duchovní skutečnosti, o níž ví málo, nebo ji ignoruje, nebo popírá – o existenci hříchu, o mém Druhém příchodu, o existenci ďábla, Varování a všeho, co vám oznámila má Matka.

Lidstvo dovolilo zlu, aby se ho zmocnilo, a zlo, když shledalo, že lidská svobodná vůle je přijímá, vylilo do něj nenávist, lhostejnost, chtivost, nevzdělanost, ničemnost a bláznovství, aby z lidstva udělalo společenství neznající Pravdu, a proto zcela nepoddajné.

Blázen, ve své pošetilosti, se stává obránce své vlastní hlouposti. Bez moudrosti nemůže vidět ani rozlišit zlo od dobra, a rozpory lidstva ho udržují v naprosté temnotě. Stává se kamenem úrazu sobě a svým vlastním.

Nesmíte hledat mé království v tomto světě, ale musíte žít, jednat a pracovat podle Božího Zákona. V tomto čase panuje v mém lidu nenávist a s ní získává půdu hněv, stává se posedlostí, která vede k sebezničení.

Trpím kvůli nevděčnosti člověka pyšného, který ničí životy svých bratrů. Trpím nářkem nevinného, který je sužován fyzickým a duchovním hladem, kvůli nedostatku průpravy k boji se zlem.

Nemůžete nikdy sloužit dvěma pánům. Musíte nazývat zlo zlem a dobro dobrem. Nezkoušejte falšovat Pravdu podle svého uvážení. Mé Slovo je nezměnitelné.

Nevážili jste si Stvoření, neměli jste k němu náležitou úctu, ani jste je nemilovali jako projev Boží lásky k člověku. Krása Stvoření byla nahrazena hrubostí člověka, který nevídaným způsobem ničil vše, co existuje.

Lidé nehledají, ale chtějí mít všechno, a hned. Nezasvěcují své myšlení, ani své smysly pro hledání toho, co nedostávají ihned do svých rukou. Moje děti se staly konformisty, kteří berou za své cokoli, co k nim doputuje a přijímají to jako pravdu.

Netrpělivost je hlavní vlastností těch, kteří jsou daleko ode Mne. Lidstvo, ovládnuté netrpělivostí, je křehké a padá do všech chyb, které otevírají brány zlu, vylévající na Zemi výsledek nelásky, jež žije v těch, kdo se odchýlili z cesty a odevzdali se bez zábran vší zkaženosti.

Stvoření, v souladu s naší Boží vůlí, trpí, kvůli duchovní hluchotě lidstva. Neláska je vylévána na Stvoření, které se chvěje a je koupáno v krvi mých vlastních. Je to šílenství, do něhož Zlý dohnal člověka k nepříčetnosti, a člověk to přijímá a povstává proti všemu, co je Boží, jako znamení vzpoury a přijetí všeho, co je v rozporu s dobrem.

Člověk, oddělený od Boha, přitahuje zlo a následky pro lidstvo jsou katastrofální. Lhostejnost k lidem ze strany Stvoření je hrozivě blízká, proto neštěstí budou vzrůstat a s nimi i bolest mých dětí.

To je chvíle, kdy Země, utiskovaná člověkem, se silně otřásá, vody jsou rozbouřené, oheň vytrvale postupuje a vzduch, nabývající podob, které nahání strach, je příčinou neustálého stavu pohotovosti.

Modlete se, drahé děti, modlete se za Mexiko, sopky působí bolest uprostřed otřesů této země mé Matky, v níž se zlo vylilo z břehů ve všech svých podobách.

Modlete se, drahé děti, modlete se za Chile, hrozí strach kvůli oblasti, která se zdá dutou, a otřásá se.

Modlete se za mé děti ve Venezuele. V zármutku způsobeným mocí, vstoupí jiné zájmy do této země. Mé děti sténají a s nimi se rozšiřují zbraně do ostatních zemí kolem, kde mír je převlekem moci.

Modlete se, moji milovaní, tato chvíle přitahuje bolest k lidem, kteří ignorovali moje volání a volání mé Matky. Síla zla přijde k mým dětem ze vzduchu. Smrtelné zbraně budou rozptýleny bez svědomí, a budou ničit život. Tato těžká urážka naší Trojice je plodem lidské pýchy. Zneužitá věda poškodí lidstvo bez přemítání.

Modlete se za Spojené státy, vstupuje do nich rozpolcenost a přináší této zemi bolest.

Zápas o světovou moc se stupňuje uprostřed nárůstu vzpour ve světě. K mimořádnému úkazu, nikdy před tím neviděnému, dojde v moři.

Moji milovaní lidé,

pokračujte v očišťování smyslu čichu, se zřetelem k tomu, že tento fyzický smysl čichu je tím, který se stará o vývoj svědomí člověka, který nezoufá, ale doufá bez ochabnutí. Člověk spojuje čich s chutí, ale to není správné. Duchovní smysl čichu vede mé děti k životu v naději na spásu, s výhledem na cíl konečného setkání v slavnosti lásky, kterou Mi lidská bytost v každodenním boji neustále nabízí. Moji lidé chtějí hřích, a tak se stávají zkaženými a neživí v sobě naději, ani víru v mé Slovo.

Milované děti, pokračujte v probouzení daru čichu. S jasným vědomím a ponořený v naději, jde můj lid v poslušnosti.

PRVNÍ DEN ČTVRTÉHO TÝDNE:
V tento den nabízím dar čichu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Nejsvětější Marie.
Nabízím vám v tomto okamžiku dar čichu pro slávu Boží a pro dobro duší.

V každém mém činu zůstane má mysl, má paměť a mé myšlenky pozorné a bdělé, aby nehromadily, čím je můj smysl čichu přitahován a co vede k hříchu, urážející Nejsvětější Srdce.

Dejte mi sílu, abych osvobodil smysl čichu a nechal jej pracovat a jednat s ohledem na dobro mé duše a mých bližních.

Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala jako svého stoupence, vedla můj život a mou cestu, aby mířila k setkání s tvým Synem.

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM:
Mám ducha a mysl, mám rozum, abych mohl rozeznávat dobré a zlé.

Od tohoto okamžiku nabízím mé stálé úsilí, aby se tento dar stal více duchovním, a tím dával přednost Boží vůli pro mou osobní spásu.

Chtěl bych osvobodit svůj rozum a svou chuť od příležitostí svádějících k hříchu, hledám ve všem Boží záměr a vzpomínám jen na dobré, které mi dal můj bližní, a ve Stvoření na velikost Věčného Otce.

Nechci už hřešit smyslem čichu a nabízím jej Nejsvětějším Srdcím, abys mě, jako tvé dítě, můj Pane, osvobodil od hříchu.

Nechci, abych tím, co jsem, byl stále příčinou špatných myšlenek, ani abych neodmítal Boží dobrotu, která mě udržuje ve stavu milosti.

Nejsvětější Srdce, buďte potravou mé mysli, mé paměti a mých myšlenek, aby mě můj rozum vedl k tomu, abych si uchoval jen to dobré. Zadržím svou svobodnou vůli a ihned si ji podrobím a odevzdám ji Nejsvětějším Srdcím, aby mě osvobodily od příležitostí k selhání, a tak přetvořily tento smysl, aby přinášel do mé paměti jen to, co je dobré pro mou duši a přinášel dobro svým bližním.

Ať tento smysl čichu touží po očistné vodě lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí.
Amen.

V POLEDNE:
S naší Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenán si své slabosti.

PŘED SPÁNKEM:
Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Panny Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem.

Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci.

Děti, přijďte ke Mně a svěřte Mi své životy.

Nezapomeňte, mé děti, že smysl čichu touží po přitažlivých vůních, ale ne vše, co je příjemné smyslu čichu, je správné. I když se zlato třpytí, není štěstím člověka.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět