1014. Poselství Ježíše ze dne 26. září 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


O ANTIKRISTU


Antikrist je tělesný člověk, ale jeho tělo obsadili démoni do té míry, že skrze ně bude dělat zázraky. Tyto zázraky nebude konat proto, aby pomáhal jiným, ale jedině kvůli tomu, aby vzbudil pozornost a vytvořil o sobě přitažlivý obraz. Dávejte si pozor, vyvarujte se ho jako kvasu farizejů!

Satan, spolu se všemi svými vazaly, vede urputný duchovní a fyzický boj o zkázu duší. Každého chce uvrhnout do zatracení. Proto jsem vám řekl, že bude tak velké soužení, jaké nikdy před tím nebylo a už ani nebude. Proto zkrátím čas, neboť kdyby to bylo možné, způsobil by pád dokonce i vyvoleným.

Moje děti, vidíte, jak se velmi zkrátily dny. Roky a roční období letí na orlích křídlech. Všechno to jsem učinil, aby Satan měl ještě méně času k nákaze a zatracení duší.

Moje děti, modlete se! Věřte neochvějně ve Mne a evangeliu. Odevzdejte Mi své životy, neboť jen tak si dokážete zachránit svůj život. Nebojte se mučednictví, to je nyní doprovodným jevem vaší éry. Ti, kdo se nepodrobí šelmě a jejím vazalům, takřka všichni budou trpět mučednictvím, zejména fyzickým. Ale ti, které ochráním, i duchovním.

Mé děti, Já mám věčný plán s každým jednotlivým člověkem. Já stojím za vším, co je.

Proto dovoluji toto obrovské pronásledování, abych oddělil ovce od beranů, spravedlivé od pokrytců. Ale ponechám svatý kořen a držím nad ním svou ruku. Ti zůstanou neporušení.

Až přijde čas, vytrhnu je z tohoto údolí slz a položím je na bezpečné místo. Potom je uvedu zpět do připraveného ráje, do obnoveného světa, který znovu stvořím.

To oni budou svatý kořen, z něhož znovu vypučí výhonky, vyrostou a rozmnoží se na zemi. Zachráním pro ně pastýře, kteří je potom budou učit. Tehdy vyliji Ducha Svatého v takové míře, jako ještě nikdy. Každý bude vnímat jeho přítomnost, bude slyšet jeho hlas a zakusí jeho vedení. To obdivuhodné štěstí, rajský stav, který si dnes neumíte ani představit.

Ale věřte tomu, neboť moje slova se uskuteční ve svém čase.

Moje drahé děti, nyní budete svědky tak hrozných věcí, jaké se na zemi ještě nestaly a už ani nestanou. Předtím, než přijde obdivuhodná vláda tisíciletého pokoje, se tento svět stane s přibývajícím časem místem strašných, pekelných bojů. Zkáza Jeruzaléma je předobrazem zkázy světa. Ani zde nezůstane kámen na kameni, který by nebyl povalen. Nechápejte to jen ve fyzickém smyslu slova, ale ještě víc v duchovním.

Lucifer se snaží o to, aby vyvolal takový chaos, který lidé nebudou schopni prohlédnout a jenž vás bude moci zajmout a vy mu padnete za kořist. On je největší ničitel. Převrací světy, staví stěny mezi národy, sociálními skupinami a náboženstvími.

Největší lží je velká, falešná jednota, Ta nikdy neexistovala, a ani nebude. Tak jako oheň a voda, tak ani tato různá náboženství, spolu nevycházejí. Svatý Pavel napsal:

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu a budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů [2Kor 6, 14-18].

Ani vy nemůžete být v jednotě se lživými bludy. Buď následujete Pravdu, pravdivého Boha, Mne, jenž jsem Cesta, Pravda a věčný Život pro každého mého přívržence, nebo vaším osudem bude jezero síry, které bylo připraveno pro bludaře.

Nikdy nevěřte v tak velkou lež, že kacíři a pravdiví mohou být v jednotě. Jediný ovčinec a jeden pastýř budou jen tehdy, až se každý člověk bez výjimky přidá do katolické, univerzální, mateřské církve, která byla založena skrze Mne. Až společně vyznají "Věřím v Boha" a padnouce na tvář Mě oslaví v oltářní svátosti, v níž jsem skutečně přítomen. Eucharistie je nesmírným pokladem, kterou jsem ustanovil proto, aby ukovala národy do jednoty a byla pro vás zdrojem síly v této pustině, v údolí slz.

V eucharistii se na Mne dívejte jako na váš jedinečný pokrm, který vás posílí v každém boji. Je ochranným štítem proti Satanovi a udržuje vaše duše při životě. Na Zemi není jí podobný pokrm. Ona převyšuje každou energii a každé občerstvení, neboť Já, všemohoucí Bůh, v ní nacházím svůj trůn. Ochraňuji a obhajuji vás, posilňuji a povzbuzuji vás, abyste rozeznali, co je Boží vůlí a uměli ji také vykonat.

Žehnám vás prolévající se věčnou láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš

Pán byl velmi smutný, ale také rozhněvaný, když mluvil o ďáblech, útocích a o boji. Pán pravil: Migranti jsou jen nástroje, aby dokončili velký zmatek. Oni jsou oklamaní, nešťastní, vykořisťovaní lidé, které Satan také předurčil být oběťmi.


Posilnění z Písma svatého:

Žid 4, 1: Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět