1018. Poselství Ježíše ze dne 9. října 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


ČAS MILOSRDENSTVÍ VYPRŠEL A VYSTŘÍDÁ JEJ ČAS MÉ SPRAVEDLNOSTI


Modlila jsem se za maličké stádo těch, kdo Ježíše milují, zbožňují a ctí Ho. Prosila jsem pro ně milost jasného vidění, aby neuvěřili bludům a kacířství.

Ježíš: Všichni, kteří patří Mně, už vědí, co je pravda, Já sám jsem je osvítil. Oni bludy nepřijmou. Ti, kdo vyznávají modlářství, nikdy neuvidí moji slavnou tvář. Oni se ponoří na dno pekla.

Zanedlouho se naplní proroctví. Srazí se dvě planety a na obloze se objeví světelný kříž. Vyliji na každého člověka mého Ducha Svatého, a tehdy nastane velké a konečné rozdělení. Mnozí se obrátí ke Mně, ale zatvrzelí budou ještě zlomyslnější. To oni budou původci všeho neštěstí.

Pak se naplní vše, o čem jsem vám řekl už předem. Chystejte se, neboť zanedlouho Mě uvidí každé oko, až přijdu v oblacích nebe ve své slávě. Čas je zde, už nadešel. Čas milosrdenství vypršel a vystřídá jej čas mé spravedlnosti. Vy, kdo Mi budete věrní až do konce, nyní se ještě víc usmiřujte a modlete se. Tím můžete ještě trochu zmírnit pohromy.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 27, 50: Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.

1Kor 14, 21: V Zákoně je psáno: Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat, praví Hospodin.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.


zpět