1023. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2011.

Nástroj: Michael Joyce (USA).


JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDU MUSET NA VÁS ČEKAT?


Zármutek mám v srdci, říká Pán, smutný a ztrápený.
Jak dlouho ještě budu muset na vás čekat, abyste se ke Mně obrátili?
Jak dlouho ještě budu muset snášet špínu vašich smyslů?
Jak dlouho ještě budu muset na vás čekat, abyste přišli ke Mně v lítosti a pokání?

Jak jsem unaven vaší pomalostí.
Volám k vám, ale vy si nevšímáte mého hlasu!
Nemůžete slyšet hlas vašeho Tvůrce, protože ve své pýše jste Mne sesadili z mého trůnu
a těšíte se nyní ze své takzvané moudrosti.

"Nemáme žádné potřeby! Jsme soběstační!", říkáte.
"Není takových jako my!"

VSKUTKU, JSTE SLEPÍ A VELICE POLITOVÁNÍHODNÍ.

Vskutku, ztratili jste cestu a svedli jste ostatní s vámi: slepý vede slepého, hluchý vede hluchého, ale němí nejste.
S velikou arogancí vrháte na Mne rouhání a vyzýváte Mě, abych odpověděl.
A já odpovím, ale budete ohromeni mou odpovědí.
Vskutku, poslal jsem Posla mezi vás, jako odpověď na vaše výzvy, ale tak málo, tak velmi málo vzalo vážně její poselství.

Copak ona [Naše Paní Maria] říká?
Můžete mi to povědět?
Vpravdě říkám vám, že jste si sami vybrali IGNOROVAT její varování a tak jsem nucen dovolit, abyste pili z číše mého hněvu a znechucení.

Vpravdě vám říkám: Já vás miluji bezpodmínečně!
Vpravdě vám říkám: přijďte ke Mně, zatímco je ještě čas, neboť se na vás snesla noc, a že nejtemnější hodina je před úsvitem!
V nekonečné a milosrdné lásce k vám ukážu vám váš politováníhodný stav.

Toužím po vás a volám vás zpátky "jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou, ženu mladosti, jež byla zavržena" [Iz 54,6].

Mé srdce je smutné a neutěšené.
Vskutku, protože vás miluji, musím dovolit, abyste pili číši utrpení, abych vás jen přivedl k smyslům a dovolil, abyste si uvědomili, že jste si vybrali sloužit duchu tohoto světa temnot a přivést temnotu na sebe samé.

Ve vašem zájmu dovolím, aby mé Světlo na vás mocně zářilo, abyste mohli vidět váš omyl.

Nesoudím vás.
Avšak vy se odsoudíte sami, vašimi hříchy proti jednomu, Jenž vás miluje, a proti bližnímu.
Jak toužím, abyste se ke Mně obrátili.
Očekávám vás s náručí otevřenou a s touhou po vás v mém srdci, abyste byli Jeden, jako je můj Otec a Já Jeden.

Můj lide, pohleďte na můj kříž a povězte Mi: "Co vidíte"?

Nevidíte mou totální a bezpodmínečnou Lásku k vám?
Vydláždil jsem pro vás cestu, úzkou a bezpečnou.
Je to cesta dobře osvětlená Láskou a Pravdou a povede na prsa našeho Otce, vašeho a mého Otce.

Ve Mně poznáte jeho Lásku.
Beze Mne budete odříznutí a opuštění.
Neodvracejte se od hlasu jeho Lásky.
Přijďte, dovolte Mi obvázat vaše rány a vyléčit vaše duše.
Přijďte ze zimy a zahřejte se ve věčném plameni mého milujícího a Nejsvětějšího Srdce.

Dovolte mi, abych vás posadil a vykoupal a nakrmil mou Láskou.
Vraťte se ke Mně.
Není nic, co bych nemohl odpustit, mimo duši, která neuzná, že potřebuje odpustit.

Vstal jsem ze svého trůnu, můj lide, a stojím jako žebrák, čekající váš návrat, s pažemi otevřenými a se srdcem probodnutým smutkem.

Trápím se, mé děti, pro vaši lásku a stojím v nesnesitelné bolesti.
Přijďte, prosím vás, vraťte se k Lásce a dovolte sami sobě "důstojnost" být milováni.

Váš Ježíš

zpět