1026. Poselství Boha Otce ze dne 21. ledna 2012.

Nástroj: Louise Starr Tomkiel (USA).


DRASTICKÉ GEOLOGICKÉ PROMĚNY


Pak váš Bůh řekl:

Přichází čas, drahá dcero, kdy tvář Země projde drastickou geologickou proměnou. Části Spojených států, [obou] Amerik, Evropy, Asie, Středního a Dalekého východu, ostrovy a ostrovy národů už nebudou existovat.

Všechny oceány, moře, řeky změní svou polohu, zatímco vysoké hory se sníží a stanou se plochým terénem.

Průmysl se zhroutí a obchodní svět už nebude, protože burzovní trh padne a banky zkrachují.

Ze všech tak zvaných věr a církví všude na světě, zůstane jen má jediná svatá katolická apoštolská církev.

Zachráním drobný zbytek svatého katolického lidu a zvířat, jak jsem to udělal za času Noe, abych obnovil mou novou Zem.

Jak se tento čas přibližuje, můj lid a má církev bude velice trpět.
Na nějaký čas se budete skrývat.
Nebuďte překvapení, ani naplnění obavami, že se tento čas rychle blíží.

Brzy sešlu celosvětové Varování.
To proto, abych probudil a obrátil mnoho ubohých duší.
Všichni projdete "temnou nocí duše", abych vyzkoušel vaši víru a důvěru ve Mne.

Po předepsaném čase má církev bude vzkvétat, svatý Michael zvítězí v bitvě se Satanem.
Mariino Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Já stvořím nové nebe [a novou Zem].

Satan a všechny jeho kohorty budou spoutány v pekle na tisíc let, zatímco bude panovat pokoj. Pak ještě jednou bude Satan uvolněn (k poslednímu soudu), a pak přijde konec.

Amen, drazí!

Můj pokoj vám dávám. Celému mému věrnému Zbytku dám mou Lásku a hodně síly.
Držte se Mne.

Modlete se a buďte Mi věrní.

Amen. Domluvil jsem.

Bůh Otec

zpět