1029. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. listopadu 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


NÁSILÍ ROSTE, JAKO SE ŠÍŘÍ MOR


Boží lide:

Jako princ nebeských legií z Boží vůle, vás varuji.

Sled otřesů Země lidi přinutí, aby vzali v úvahu oznámení z nebe. A přesto, lidské stvoření neskloní svou hlavu v uznání, že bylo upozorněno předem, protože se nechce podřídit slovům přicházejícím shora.

Vzpoura člověka přivedla téhož člověka ignorovat hodnotu života. Lhostejnost člověka vůči Nejsvětější Trojici vede lidstvo k myšlence, že se mu podařilo přežít bez Boha a že tak může pokračovat v budoucnu, aniž by svého Pána a svého Boha potřebovalo. Ale až do chvíle, dokud se samo neočistí, dokud nebude očištěno chapadlem komunismu, antikristem a jeho služebníky. K tomu dojde, až se člověk podívá na sebe samého, ponořeného do hříchu a vrátí se k Bohu.

Rozkoš, kterou si člověk opatřuje smysly, vytváří bouřlivá jezera, pokud jeho duchovní stav je stavem vzpurného lidského stvoření, které se od Boha vzdálilo. Proto vás vyzývám k rozhodnému obrácení, nikoli jen k zdánlivému, abyste neupadli do omylů, které jsou již šířeny k Božímu lidu určitými oblíbenými syny naší Královny a Matky, což povede ke ztrátě mnoha duší, kvůli jejich špatné nauce.

Buďte pevní, Duch Svatý vás osvítí, abyste mohli rozlišovat, ne podle toho, jak si to představuje svět, ale jak to dělají a jednají Boží děti.

Máte Matku, která vás miluje mateřskou láskou, na niž se můžete obrátit, jakmile ji budete potřebovat. Nepodceňujte tuto výsadu!

Síly zla napadly Zemi. Vládci, patřící většinou k světové elitě, rozšiřují strašné pomluvy a lži o některých oblíbených synech naší a vaší Královny a Matky, se záměrem duševně roznítit lidská stvoření proti církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Boží lidé, intenzita pronásledování se bude zvyšovat a měli byste se na ni připravit s pevnou a silnou vírou, se zbraněmi Lásky a poslušnosti k Božímu Zákonu a zásad, které jsou základem křesťanského chování.

Nacházíte se v čase, kdy musíte vyjádřit veškeré své lpění k Nejsvětější Trojici a k naší a vaší Matce a Královně Nebe a Země, bez váhání a v pravdě.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, sopky se nepřestávají aktivovat. Modlete se za Itálii a Indonésii, jejich utrpení bude vzrůstat.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, počet zemětřesení se bude v tomto cyklu zvyšovat, Země se bude třást z jednoho konce na druhý.

Modlete se, Boží lidé, modlete se, násilí roste, jako se šíří mor.

Boží lidé, člověk uvnitř hoří, sžírá se vnitřním nepokojem vyvolaným neposlušností, kterou projevuje a v níž žije, odmítá Boží ochranu a přijímá to, o čem věří, že má největší hodnotu: mazanost a lži Satana.

Boží lidé, Satanova lest nepřetrvá, bude okleštěna mocí, která je nad vší mocí: mocí Boží [Mt 28, 18; Žid 1, 2-14; Fil 2, 9-11]. Ti, kdo nejsou poslušní Božích Přikázání, budou potom, co prožili své osobní hříchy, naříkat, sténat a mít pocit, že umírají. Pozor, Boží lidé, utrpení roste!

Jako odkaz této generaci, zanechávám růženec Nejsvětější Trojice v čase, kdy se Soužení zvětšuje:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlete se Krédo.

Zpytujte svědomí.


První Tajemství: Ať se lidstvo naplní ctností síly.

Na velkém zrnku: Otče náš...
Pak se na stejném zrnku modlete: Nejsvětější Trojice, pošli své nebeské sbory ochraňovat celé lidstvo a zachránit je, aby člověk odvrhl zlé úmysly a uchoval v Tobě svého ducha a své myšlenky.

Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:

Boží moudrosti, sestup z tvého trojičného trůnu a přijď nás vést po cestě dobra.

Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a oporou.


Druhé Tajemství: Ať zlost neovládne život člověka.

Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Nejsvětější Trojice, dej tvému lidu trpělivost, aby hněv a jeho nezřízené účinky nezískaly pro sebe srdce člověka, a ať těžkosti jsou vzdáleny od lidstva.

Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:

Boží moudrosti, vzdal od celého lidstva těžkosti a nástrahy démona. Ať je lidské stvoření ušetřeno konfliktů a ať utrpení nás nezasáhne.

Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a mou oporou.


Třetí Tajemství: Ať je lidstvo požehnáno Nejsvětější Trojicí a ať je každé lidské stvoření připraveno k službě svým bratrům.

Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Ať spravedlivost dosáhne lidstva, aby přímost chování byla svědectvím Božích dětí.

Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:

Boží moudrosti, dovol, abychom jako lidstvo neztratili hodnoty a vyznání, v každém okamžiku byli spravedliví, pro čest a slávu Boží.

Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a mou oporou.


Čtvrté Tajemství: Ať šíření zla je zastaveno rozhodnutím celého lidstva, aby bylo Bohu příjemné.

Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Nejsvětější Trojice, duchovně moudří jsou ti, kdo se svým chováním líbí Bohu, zbožňují Jej, a velebí Jej ve jménu všech lidských stvoření.

Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:

Boží moudrosti, dej celému lidstvu, aby se obrátilo k Tobě s jistotou, že Ty jsi Bůh soucitný a milosrdný a spravedlivý soudce, Jemuž se nemůžeme líbit bez víry.

Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a oporou.


Páté Tajemství: Ať se hněv nezmocní otěží lidského života.

Na velkém zrnku: Otče náš…
Pak na stejném zrnku se modlete: Nejsvětější Trojice, ať je tvá Láska přijata celým lidstvem, aby upřímnost, úcta a laskavost se ve tvém lidu projevila k tvému obrazu, a abychom byli všichni jedno v tvém srdci.

Na dalších deseti malých zrnkách svatého růžence se modlete:

Boží moudrosti, Boží Láska je zdrojem všeho dobra. Ať je stejná Láska přítomná všude v Božím lidu: dovol, aby lidské zájmy byly opuštěny, aby ustaly nesváry a lidská spiritualita byla v každém člověku zrcadlem tvé Lásky.

Vroucí krátká modlitba: Buď mou silou a oporou.

Na třech zrnkách svatého růžence:

Boží Trojice: Ať Boží pokoj zaplaví srdce lidí bez rozdílu.
Boží Trojice: Ať nás Duch Svatý zaplaví svou Láskou.
Boží Trojice: Ať pokoj naší Nejsvětější Matky, který předčí všechnu inteligenci, přijde až k nám.

Modlete se Zdrávas Královno, na počest Nejsvětější Královny a Matky.


Modlitba oběti:

Nejsvětější Trojice, ať tvá přízeň vede náš život, a ať lidstvo dosáhne nutné lítosti, aby mohlo vykořenit šíření zla na Zemi.

Ó, Matko, veď nás k lítosti a být jako ty, věrní stoupenci a poslové tvé Lásky.

Nabídněte tuto oběť s upřímností a ukončete ji chvílí duchovní meditace. Amen.

Buďte všichni požehnáni v Boží Lásce.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael

LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICIAť jsme naplněni Boží Láskou, R./ Snažně Tě prosíme, Nejsvětější Trojice.
Ať je každá lidská bytost chrámem Ducha Svatého, R./ Snažně Tě prosíme, Nejsvětější Trojice.
Ať jsme sjednoceni v Bohu, R./ Snažně Tě prosíme, Nejsvětější Trojice.
Ať je tvůj lid věrný až do konce, R./ Snažně Tě prosíme, Nejsvětější Trojice.
Ať je zlo rozdrceno v každé lidské bytosti, R./ Snažně Tě prosíme, Nejsvětější Trojice.
Ať jsme hodni darů Ducha Svatého, R./ Snažně Tě prosíme, Nejsvětější Trojice.
Ať jsme přivítáni ve tvé Jednotě, R./ Snažně Tě prosíme, Nejsvětější Trojice.
Ať je srdce člověka proměněno ve zdroj požehnání, R./ Snažně Tě prosíme, Nejsvětější Trojice.
Ať jsou srdce, duch a mysl každého proměněny tvou Dobrotou. R./ Snažně Tě prosíme, Nejsvětější Trojice.


Prosíme Tě o porozumění mezi lidmi, o naději a lásku k bližnímu, R./ Vyslyš nás, Nejsvětější Trojice.
Prosíme Tě o dobrotu mezi lidmi. O neotřesitelnou víru, R./ Vyslyš nás, Nejsvětější Trojice.
Prosíme Tě o pevného ducha, R./ Vyslyš nás, Nejsvětější Trojice.
Prosíme Tě o milosrdenství bez konce, R./ Vyslyš nás, Nejsvětější Trojice.


Čelíme-li nástrahám zla, R./ Pošli tvé anděly nám na pomoc.
Čelíme-li odpůrcům naší víry, čelíme-li pomluvám a pronásledování, čelíme-li našim slabostem, R./ Pošli tvé anděly nám na pomoc.
Čelíme-li naší vlastní vlažnosti a vlažnosti našich bratrů, R./ Pošli tvé anděly nám na pomoc.
Čelíme-li duchovní žárlivosti, R./ Pošli tvé anděly nám na pomoc.
Čelíme-li nespravedlnosti a obviněním, R./ Pošli tvé anděly nám na pomoc.
Čelíme-li nadvládě mocných, R./ Pošli tvé anděly nám na pomoc.


Od věčné smrti, R./Zachraň nás, Nejsvětější Trojice.
Od blízkosti Démona, R./ Zachraň nás, Nejsvětější Trojice.
Od posedlosti a zamoření Démonem, R./ Zachraň nás, Nejsvětější Trojice.
Od věčné smrti, R./ Zachraň nás, Nejsvětější Trojice.
Od arogance a pýchy, R./ Zachraň nás, Nejsvětější Trojice.


Budiž zbožňována, Nejsvětější Trojice, navěky věků. Amen.


Před tvým velkým majestátem Tě pokorně prosíme, abys udržovala Nebeské Legie připravené nám pomoci, a ve své všemohoucnosti nechala uprchnout všechny ďábelské síly, schopné obklíčit náš život. Amen.Poznámka překladatele:
přeloženo z francouzského překladu.
zpět