1034. Poselství Ježíše ze dne 21. listopadu 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MOJE DRAHÉ DĚTI, NADEŠLA HODINA ROZDĚLENÍ


Moji drazí maličcí, mám z vás velkou radost. Představujete mimořádně velkou hodnotu v tomto špinavém, mravně zkaženém světě. Jste svítící pochodně, sluneční paprsky, které září mezi syny temnoty. Vždy takoví zůstaňte, abyste svítili jako Slunce v mém království, vy, kdo svým životním příkladem a vašimi slovy učíte pravdě vaše okolí. Oznamujte mé evangelium všem, které k vám přivedu: to považujte za vaši prvořadou úlohu! Chraňte se každé špíny, hříchu a pohoršujících událostí.

Moje drahé děti, čas již nadešel. Už jsem vás připravil. Zanedlouho bude následovat velké pronásledování, zejména katolíků. Můj protivník dobře ví, že vy jste nejsilnější, neboť Mě nosíte ve svých srdcích, kde jsem vaším ochranným štítem. Proto vás chce zahubit, abyste neučily a nešly příkladem svou skálopevnou vírou. Ale můj protivník může učinit jen tolik, kolik mu dovolím.

Moji drazí maličcí, všechno bude takové, jak jsem vám už řekl předem. Boj už otevřeně probíhá: boj pravdy a kacířství. Velká temnota sestoupila na tento svět, duchovní temnota, vláda démonů. Plán pro způsob, který bude použit, aby vám Mě vzali (nejsvětější svátost oltářní), je už hotov. Až se to stane, tehdy budou nutit mé kněze k zbožňování falešných bohů, jak se můžete dočíst ve starozákonním Písmu svatém.

Budou vám vyhrožovat, zejména kněžím, když nebudete zbožňovat jejich falešné bohy, že vás zabijí. Proto budou nutit především kněze, neboť oni jsou vašimi vůdci, kteří vám slouží jako příklad. Modlete se za ně, aby Mi důvěřovali a zcela se na Mne spolehli! Tehdy se nakonec oddělí ti, kdo se modlám podrobí a ti, kteří to neudělají.

Moje drahé děti, nadešla hodina rozdělení. Nyní oddělím ovce od beranů. Ovce se postaví po mé pravici a berani po levici. Těm, kteří budou stát po mé pravici, řeknu: "Pojďte, požehnaní mého Otce! Zaujměte místo v království, neboť jste věrně vytrvali u Mne, následovali jste Mě, vyznali jste svou důvěru vloženou do Mne (nebo víru ve Mne) i za cenu prolití vaší krve.

Ale těm, co budou vlevo, řeknu: Běda vám, pokrytci, zrádci, Jidášové, kteří jste Mnou opovrhovali a stádo přivedli do zatracení. Pryč ode Mne, do věčného ohně, který je připraven pro ďábly a jejich stoupence!

Moje drahé děti, nedokážete pochopit váhu a význam těchto slov, neboť peklo a nebe vidět nemůžete: jen víra je vaše. Když uvěříte mým slovům a obrátíte v činy má napomenutí, budete spaseni. Ale když ne, tak se zatratíte.

Moje drahé děti, už přišla ta hodina, nyní vystoupí antikrist. Začne konat své podvodné zázraky, aby, pokud by to bylo možné, každého oklamal. Od nepaměti ještě nebyla víra natolik podrobená zkoušce, jako je tomu teď. Proste ustavičně o milost silné víry ode Mne, abyste Mě vyznali a nadosmrti při Mně vytrvali. Čas nadešel a tato doba se uzavře. Vrátím se v slávě v nebeských oblacích a dechem svých úst zabiji zločince. Modlete se, aby se to stalo co nejdřív.

Až se vrátím, pozvedněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení. Čekejte Mě v neustálé pohotovosti! Vaše lampa nechť je plná oleje jako u moudrých panen, a potom, kdykoli přijdu pro vás, buď ve své slávě, nebo prostřednictvím osobní smrti, půjdete se Mnou na svatbu.

K tomu vám žehnám překypující, nekonečnou láskou mého Srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 16, 17: Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích."

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět