1035. Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

regina

NEBOJTE SE, NEBOŤ JÁ DÁVÁM SVOU LÁSKU A POMOC VŠEM!


Děti mého Neposkvrněného Srdce:

V mém plášti je vyjádřeno, co se má stát lidstvu.

Jako Královna Nebes jsem se představila pokornému domorodci, který si nenechal pro sebe to, co viděl svýma očima.

Jako prostí a pokorní, jako ti, kdo věří, aniž by viděli, jako ti, kdo uposlechnou první žádosti, když s nimi jednou mluvíte, tak jednal i můj milovaný syn, svatý Juan Diego.

V pokoře je místo, kde se ztělesňuji, v pokoře toho, kdo vytrvá v poslušnosti, kdo nepřestává ctít mé žádosti, které nejsou ničím jiným než Boží vůlí, k níž vás vyzývám.

Můj Syn žádá od člověka pokoru [Mt 11, 29] a člověk odpoví s arogancí – je to pravá láska mého Syna?

Kvůli nedostatku pokory se člověk vzbouřil proti mému Synu a opovrhl Jím. Musím připomenout těm, kdo opovrhují mým Synem a sešli na scestí tím, že se zavázali následovat ďábla, těm, kdo byli podvedeni zlem, že zlo se usadí v těch, kdo ho přivítají. Děti, je nutné, abyste neprodleně otevřely své duchovní oči a odvolaly svůj závazek chodit po boku ďábla.

Čiňte pokání z hloubi svého srdce s pevným úmyslem neútočit na mého Syna, ani se rouhat, páchat kacířství, nezabíjet nevinné podporováním potratů, a že nebudete jedním z těch, kdo přijímají to, co jde proti přírodnímu zákonu.

Výčitky svědomí mých dětí jsou naléhavé, jejich uvědomění je naléhavé, je naléhavé, aby církev mého Syna pokračovala ve výchově lidu mého Syna. Je naléhavé, aby církev mého Syna otevřela brány chrámů a vyzvala věřící, v jednotě s mými oblíbenými dětmi a v poslušnosti, aby každý den oslavovali hodinu eucharistického uctívání, aby se lidské stvoření nebránilo Boží lásce.

Musíte pochopit, že ďábel není alegorie: On existuje a zoufale se snaží proniknout do srdce mých dětí a připravit podporu lidí antikristu, pomocí degradujících činů.

Mé děti, v tento den, kdy oslavujete můj titul Naše Paní Guadalupská, vás žádám o dar pro mého Syna: buďte jednotou v našich Nejsvětějších Srdcích, milujte se navzájem [Jan 23], odpusťte si z hloubi srdce a nabídněte nápravu za ty, kteří ji nečiní.

Válka je již na zemi, postupuje zvolna, národy jsou ve válce, ale vy, děti, to nevidíte, nejste varovány, a až se rozšíří na lidstvo, budete trpět krutostí, které je člověk schopen. Budete potřebovat si vzájemně pomáhat, navzájem se podporovat, a jako Matka si přeji, abyste mi nabídli čistou lásku, která existuje v každém z mých.

VAROVÁNÍ JE BLÍZKO A VY NEODPOVÍDÁTE NA MÉ VÝZVY.

Varování je okamžik, kdy vás povede samotné svědomí, abyste se podívali na svá utrpení a svá požehnání. Nebuďte hloupí a na sebe tvrdí.

Nebuďte pošetilí, neztraťte se ve světském, ani se nenechejte polapit lstivostí ďáblů, litujte svých hříchů, než přijde tento okamžik, jak již bylo oznámeno různými způsoby.

Není to malá událost, děti, čiňte pokání, napravujte, modlete se, zasvěťte se mému Nejsvětějšímu Srdci a buďte milosrdní ve jménu mého Syna.

Podívejte se na mne jako na císařovnu Amerik a… jak se srdce této Matky dívá na stav národů, na jejich duchovní úpadek, na agresi, na nehoráznosti, jimž jsou vystaveny mé děti, a jak se mé děti vrhají proti sobě, jak je ovládá šílenství a vede je, aby jednaly nikdy neviděným způsobem.

V tento den, kdy oslavujete mé zjevení, nabídněte mi pravou lásku, ne jinou než lásku mého Syna.

Nebojte se, vedu vás k mému Synu, nebojte se, neboť já dávám svou lásku a pomoc všem!

Nejste sami. Čekejte na mého milovaného anděla pokoje.

Mé požehnání je na všech mých dětech, které miluji v Boží vůli.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Matka MariaPoznámka překladatele:
přeloženo z francouzského překladu.zpět