1037. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. prosince 2019.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Michael

ZBOŽŇUJME SPOLEČNĚ TOHO, JENŽ PŘIŠEL NA SVĚT


Boží lidé:

Jako velitel nebeských armád, na příkaz Nejsvětější Trojice, vám sděluji toto:

Boží lidé, budete oslavovat narození našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zrozeného naší Královnou a Matkou Boží vůle, čisté a bez skvrny prvotního hříchu.

Každé lidské stvoření musí nabídnout božskému dítěti nové srdce k lásce, s obnovenými city, aby se udrželo duchovně zdravé.

Boží lidé, touha být víc, ve všech aspektech života, je v této chvíli téměř povinností, obecně uloženou člověku, avšak žádné lidské stvoření, které nezmění své nitro, nebude moci růst v duchu, protože k tomu je nutné mít srdce zbavené světské špíny, především PÝCHY.

Nejistota se rozšířila v lidstvu, které kypí hněvem, a to je nakažlivá choroba, jež se šíří jako pandemie do celého světa.

ČÍM JE TO ZPŮSOBENO?

Tím, že lidé, se svou duchovní chudobou, jsou lehkou stravou pro zlé duchy, kteří se toulají po světě. To není výmysl, zlo se toulá po světě, protože příchod podvodníka je bezprostředně blízko.

Dívají se na změnu chování přírody, a popírají ji, slepí, co odmítají vidět realitu svýma očima. Dívají se na zmatky v různých zemích a popírají, že se lidstvo nakazilo a rozohnilo, slepí, co odmítají vidět realitu svýma očima. Dívají se na potraty a nepřijímají odpovědnost, že jsou noví Herodesové tohoto století, slepí, co odmítají vidět realitu svýma očima [Ž 135, 16; Mk 8, 18].

Žijí podle svého: muži se oblékají do hedvábí a do šatů žen, ženy do mužských oděvů a popírají, že lidstvo jde směrem k propasti, slepí, co odmítají vidět realitu svýma očima.

Co se stalo v Sodomě a Gomoře? Co se stane této generaci, která nezůstane nepotrestána pro tolik hříchů?

Oslavujete narození Dítěte Ježíše, Krále Nebe a Země, ale už jste Je odsoudili, aby trpělo urážkami, úchylkami, kacířstvím a znesvěcením, omyly, s nimiž chcete modernizovat a odstranit božské a nahradit je idoly. Kde je oběť kříže?

Bědování v nebi, bědování na zemi! Nevinné Dítě, Syn Boha živého a skutečného, přišlo na zem, "Dítě-Bůh, Král Nebe a Země", chce dostat zpět, co je jeho, nového ducha lásky, abyste milovali, jako miluje on a nezabloudili do modernismů, které drží Satana vevnitř.

Boží lidé, vy, kteří se modlíte, nabízíte oběti a postíte se, modlitební skupiny, vy, které se postíte a modlíte, které zůstáváte jako hlídky bez spánku, ale bdíte tak, že zlo přestává krást duše, jednoduché, bez podezření i zatvrzelé, jež skrze půst a modlitbu se dokáží sklonit ve jménu Boha.

Boží lidé, vy, kteří se modlíte a nabízíte, nabízíte a modlíte se, jste majáky světla uprostřed temnot, neochabujte, pozvedněte svou tvář, Bůh nad vámi bdí a my vás ochraňujeme, abychom – je-li to vaše vůle – vás mohli vést na správnou cestu, na které se neztratíte.

Lidé Bohočlověka, každý z vás nese ve svém srdci to Dítě, které musíte probudit a nechat je znovuzrodit, abyste se Mu odevzdali bez myšlenky na sebe, ale na spásu duší.

Narodilo se dítě, Dítě, které přišlo zachránit duše, Dítě, které, jsouc Bohem, vás žádá, abyste se k Němu přiblížili a nabídli Mu zlato své duše, kadidlo oběti každého, abyste zůstali na pravé cestě a myrhu pro zachování tradice, kterou vám dal, abyste ji udrželi až do jeho Druhého příchodu.

Dnes, to Dítě, náš Král, touží po daru věrnosti, oběti, lidské vůle, sjednocené s Ním.

Zbožňujme společně toho, Jenž přišel na svět, aby byl Králem. Navěky věků. Amen.

Sláva Bohu na výsostech a na zemi. Pokoj lidem dobré vůle.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael.Poznámka překladatele:
přeloženo z francouzského překladu.
zpět