1041. Poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


MOJI MALIČCÍ, JEN U MNE JSTE V BEZPEČÍ


Moje drahé děti, den za dnem se blíží konec. Tyto věci ke kázání, které se čtou na konci církevního roku, v nichž je řeč o mém slavném návratu, nesou v sobě velkou skutečnost, vztahující se k současné době. Jste a ještě budete svědky mimořádných událostí. Už odedávna se stále naplňují vize proroka Joela a svaté evangelium, v němž Já mluvím k vám. Má slova jsou živá, svěží oznámení, která skrze mého Ducha Svatého plynule odhaluji, tady a teď, před vámi. I když se slova evangelia už vícekrát naplnila, neznamená to, že máte ještě hodně času do mého slavného návratu.

Mé děti, mluvím k vám jen proto, abyste věděly, že svět ještě nikdy nebyl tak hluboko v hříchu jako teď. Je stokrát horší než Sodoma a Gomora, které zpustošil déšť síry. Neumíte si představit chaos, který vyvolal hlavní ďábel a jeho démoni jak v duchovní tak i ve fyzické rovině. To je největší úder pro lidstvo, když můj protivník přímo chystá zlo duším.

Moji maličcí, jen u Mne jste v bezpečí. Kdo se obrátí na Mne a prosí Mě, ten si zachránil svou duši. Takového člověka budu vést, naučím ho mým Zákonům, a když je dodrží, bude spasen.

Moje malé děti, vy jste vlastníky největšího pokladu. Členové mé matky církve jsou skrze křest dětmi mého Otce a skrze svaté přijímání jste mými živými svatostánky. Tento poklad není srovnatelný s celým světem, jenž tady zůstane, pomine a jehož si můžete užívat jen dočasně. Já jsem váš navěky, zůstanu s vámi, a když vám přinesu vaši poslední hodinu, přijmu vás do svého milosrdného srdce, tak jako i vy Mě přijímáte v oltářní svátosti do vaší duše.

Má církev se již dávno roztrhla. Teď už zůstává jen to, aby [její noví představitelé] i úředně zbavili mé kněze možnosti dovršit svou službu s odůvodněním, že nepřijímají kacířskou výuku. Ti zůstanou ve své tvrdohlavosti a půjdou po široké cestě, která vede do pekla. Nedá, se s nimi nic počít, neboť se natolik ponořili do svých hříchů, že nejsou schopni vstát, nebo ani nechtějí. Avšak vy, moji maličcí, které zbaví jejich úřadu, neobávejte se ani na okamžik, neboť vaše poklady jsou větší, než to, co si od vás vezmou. Vaším pokladem je pravá perla, která je mé pravdivé a důvěryhodné učení, a Já sám, jenž jsem mezi vámi přítomen při vzdělávání, v oltářní svátosti a lásce.

Běda těm, kdo Mě zamění za své falešné bohy, neboť se jim budou podobat: mají oči, ale nevidí, uši, ale neslyší, jejich srdce otupělo, aby se neobrátili. Jsou už teď oběťmi mého protivníka. Upřímně je lituji, ale musím respektovat jejich svobodnou vůli. Proto musí snášet následky svých činů navěky.

Moje drahé děti, teď hovořím k vám, které se živíte mými svatými slovy den co den. Tak sajete do sebe, jako kojenec, mléko své matky. Já, jako dobrý Pastýř se o vás postarám. Poženu vás na travnaté pastviny a napojím vás čerstvou vodou chladného potoka (*). Sluneční světlo je mou láskou, jež prochází vaší duší, osvěcuje vaši mysl, abyste rozeznali jedinou pravdu, mé učení, a tomu přizpůsobili své skutky. Vy už teď vlastníte věčný život. Vytrvejte u Mne až do smrti. Zanedlouho bude vaše víra podrobena velké zkoušce. Budou vás tvrdě pronásledovat kvůli dodržování mého učení. Když Mi budete důvěřovat, nebudete zahanbeni. Budete dostávat ode Mne milost v míře vaší důvěry.

Moje drahé děti, přijde velmi tvrdé a důkladné pronásledování. Antikrist bude pronásledovat mou církev a její členy s obzvláštní krutostí. Bude nutit každého, aby ho zbožňoval a přijal za pravého Mesiáše. Vy to však nikdy neudělejte! Potom, až přijde konec jeho vlády, uplyne tři a půl roku, a tehdy se objevím na nebeských oblacích ve slávě. Mé rány budou zářit jako ohnivé světelné zdroje. Má sláva bude tak velká, že pokryje nebe i zemi, a uvidí Mě každé oko.

Tehdy mnozí, které podvedl antikrist, že je opravdový Mesiáš a poznají Mě, že jsem skutečný Kristus, začnou naříkat. Ale vy, kteří jste od začátku antikrista odvrhli, propuknete v jásot při mém návratu, neboť víte, že nadešlo vaše Vykoupení.

Moje drahé děti, čekejte na toto: Můj slavný návrat je už přede dveřmi. Modlete se za to každý den, abych se vrátil a zničil zločince dechem svých úst, přetvořil zemi a přinesl vám období tisíciletého pokoje. Šťastni budou ti, kdo budou žít v tomto novém světě, až svážu Satana, který je pramenem všeho zla, na tisíc let.

Připravte se, už nadešel čas! Čtěte ze znamení. Každé mé proroctví se uskuteční. Žehnám vás, kteří čtete má poselství a obracíte v činy mé učení, nekonečnou věčnou láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 22, 37: On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

(*) Poznámka překladatele:  Náš Pán se obrací na své děti jako ke svým ovečkám.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět