1045. Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2019.

Nástroj: Mária Juianna (Maďarsko).


HNĚV SOUDU NYNÍ UDEŘÍ NA TENTO HŘÍŠNÝ SVĚT


Moje drahé děti, má duše je velmi smutná. Usmiřujte se a modlete se. Hřích na zemi se natolik rozmohl, že volá o trest. Na obloze se shromažďují obrovská bouřková mračna. Bůh dopustí, aby na tento svět dopadl trest, který si zaslouží. Už nestačí, že se lidé vzájemně zabíjejí, mrzačí, dokonce i modlu si přinesli do Božího domu. To je největší hřích, který vůbec existuje. Způsobí, že ničivý Boží hněv udeří na Zem.

Poslední kapkou v číši hněvu bude trvalé zrušení "krvavé oběti", mše svaté, jak napsal prorok Daniel. I když v podzemní svaté církvi mše svatá zůstane až do konce, bude se vztahovat jen na církev v úkrytu. V "úřední" církvi bude zrušena. Satan nyní vystoupil tak vysoko, jak se mu to během dějin světa ještě nikdy nepodařilo. Když si bude myslet, že zvítězil, tehdy bude svržen.

Mé, děti, pozorujte znamení! Hřích je den ze dne větší, situace v každé oblasti života je čím dál tím víc horší. Usmiřujte se, usmiřujte se, usmiřujte se a modlete se! Učiníte-li to, tak milost sestoupí především na vás, zachráníte si svou duši, ale vylije se i na všechny, kteří ještě neklesli hluboko do hříchu, tedy nejsou zatvrzelí.

V mnoha kněžích je přítomná nejistota. Nevědí, co mají přijmout. Učení "církve" už dávno jde proti mé vůli. Jak velký úder do tváře je to pro Mne a pro moji Matku, když náš odkaz bude smeten jako nějaké smetí. Mezi námi a knězi jsou stěny. Tyto stěny staví Satan, ale oni si to neuvědomují. Co si zaslouží dítě, které se nedává do řeči se svým otcem nebo svou matkou? Zřejmě pokárání. Modlete se za moje kněze, vyproste pro ně jasné chápání, vyproste pro ně Ducha Svatého. Moji kněží se budou zodpovídat za nejvíc milostí, které dostali.

Moje děti, čas je už blízko. Hněv soudu nyní udeří na tento hříšný svět. Přijde dvojí oheň: nejdřív oheň Ducha Svatého, který se bez výjimky vylije na každého člověka. Z nitra je bude spalovat oheň svědomí, až uvidí své hříchy a Mne, kterého kvůli nim ukřižovali a uvidí jak velkou křivdu a urážku Mi způsobili. Svými hříchy Mě zbičovali, korunovali trním a ukřižovali.

Tehdy budou mnozí svými hříchy zhnuseni, budou je nenávidět, zoškliví se jim, budou si rvát srdce a vrátí se ke Mně. Ale žel, bude i mnoho zatvrzelých, kteří zůstanou ve své zkaženosti a i nadále budou nepřáteli mé církve. Tímto způsobem rozdělení přetrvá. Proto budou mučedníci, neboť ti, kteří Mi zůstanou věrní, budou vyhubeni.

Čas nadešel. Úroda dozrála a proroctví se nyní plní. Přichystejte se, zanedlouho se vrátím ve své slávě a dechem svých úst zabiji zločince a každou zlomyslnost. O to se modlete nejhorlivěji a nejvroucněji!

Žehnám vás přetékající, věčnou a nekonečnou láskou mého Nejsvětějšího Srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mk 16, 19: Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.


zpět