1046. Poselství Boha Otce ze dne 2. ledna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČÍM DÁL TÍM VÍC KAMENITÁ


Mé děti, ty, na zemi, půjdou nyní hrbolatou cestou. Tato cesta se stane čím dál tím víc kamenitou pro ty, které odmítají konat pokání a uznat Mě.

V tomto čase se stane mnoho událostí, které otřesou světem. Až uvidíte, že k nim dojde, opírejte se o Mne, protože víte, že Já vidím všechny věci dřív, než přijdou, a připravil jsem vás.

Až ti, které milujete, budou povoláni domů ke Mně, chvalte Mě, že jsem jim dovolil zůstat tak dlouho a radujte se, že neuvidí zlo, které na zemi sílí každým dnem.

Až uvidíte nouzi kolem vás, Já zabezpečím vaše potřeby, budete-li se modlit s vírou podle mého Slova.

Když uvidíte smrt a nemoc ve svém středu, vzpomeňte si, že Já jsem váš léčitel.

Cítíte-li se osamělí, nezapomeňte, že Já jsem vždy s vámi, dokonce až do skonání světa.

Bůh Otec


Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Ž 50, 15: Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.

Mt 28, 20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
zpět