1047. Poselství Boha Otce ze dne 3. ledna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


V TOMTO ČASE


Mé děti, bude to pro vás náročný čas, protože stále volám domů jiné, které dokončily svou práci a u nichž si nepřeji, aby viděly zlo, které přichází na zem.

Uvědomte si pokročilost hodiny, v níž žijete, mé děti, neboť jsem každé z vás vybral pro tento čas a pro mé úmysly.

Ne všechno, co přichází v tomto čase, je zlé, neboť v mých lidech nyní vzrůstá nová odvaha, silné přání hlásat mé Slovo, a toto spalující nadšení, které se ve vás zvedá, jež cítí můj spravedlivý hněv proti všemu, co je nespravedlivé, je předzvěstí zázraků.

Nechť jsou vaše tváře jako z křemene, neboť nejen dobro, ale také zlo čeká v tomto čase. Pronásledování mého lidu dosáhne vrcholu všech dob a vše se bude zdát ztraceno, ale napřimte se, neboť vaše vykoupení je blízko.

Bůh Otec

(Poznámka k pronásledování: Všichni, kdo pronásledují Boží lid, vlastně pronásledují Jej [Sk 9, 4] a On odpoví na každý případ pronásledování).


Iz 57, 1: Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem.

Sk 4, 28-30
28: a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila.
29: Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;
30: a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.

Iz 50, 6-7
6: Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.
7: Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.

Lk 21, 20; 28
20: Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.
28: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
zpět