105. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


ČAS NADEŠEL A MÁ SPRAVEDLNOST OČISTÍ ZEMI


Moje drahé děti, vyvolení mého srdce,

konec této doby je velmi blízko. Tento svět se sám zahubí a s ním i každé Satanovo dílo.

Moji maličcí, znovu vám říkám jen to, abyste žili připravení na smrt, neboť vaše záhuba je blízko. Buďte ve stálé připravenosti ke skládání účtů, jemuž se nemůže vyhnout ani jeden žijící člověk. Přede Mnou je všechno ve vás otevřenou knihou, znám každou vaši myšlenku, slovo, vidím vaše skutky. Žijete-li tak, že dodržujete moje Zákony, tak jdete po dobré cestě a vyhnete se rozsudku. Jste-li ale zatvrzelí v hříchu, tak na vás čeká velmi smutný osud.

Každý z vás dostane zpět přesně to, co činil druhým lidem. Kdo vraždí, ten bude v pekle stále zabíjen, a to se bude opakovat bez konce, neboť tam není smrt. Kdo smilnil, ten bude trpět tou částí těla nemilosrdně navěky. Kdo násilně panoval a vládl, nad ním bude panovat zástup démonů. Kdo uctíval mamon a byl lakomý, ten bude zbaven veškerého dobra obyčejných potřebných věcí, světla, vzduchu a vody. Navěky věků ho bude pálit oheň, suchopár, zápach a červi.

Moji maličcí, vy byste nedokázali potrestat druhého za jeho hříchy tak, jak ho bude trestat oprávněný hněv mé spravedlnosti, jak si zaslouží. Věznice jsou jen sanatoria pro takové hříšníky, aby je nutily k přemýšlení, aby se obrátili a změnili. Ale když ani to nepomáhá, tak je všechny navěky srazí můj rozsudek.

Moji maličcí, co teď přijde, to tady ještě nebylo, co existuje svět. Žijte v neustálé připravenosti, přichystáni na smrt. Každý den si čtěte v evangeliích a moje učení uvádějte v činy! Boha milujte nade všechno a své bližní zase tak, jak jsem Já miloval vás, když jsem dal na kříži za vás svůj život. Žijete-li takto, nemáte se čeho bát. V okamžiku své smrti se dostanete do věčného blaha, kde na vás čeká nekonečný pokoj, radost, bezpečí a úžasné, nekonečné štěstí věčného života. Naplníte se pohledem na mé svaté Světlo a zakusíte mou vše přesahující věčnou lásku, kterou vyliji na každé mé dítě, které proměnilo v činy má slova a bylo poslušné mého dobrotivého pozvání.

Moji maličcí, nebojte se! Jsem s vámi každý den, až do konce světa. Zůstaňte v jednotě se Mnou jako ratolest s vinným kmenem a tak přinesete mnoho ovoce. Z mé milosti se obrátí velké množství duší, když uvidí váš životní příklad a vaše učení. Tady na zemi je váš nejdůležitější skutek záchrana duší. Především se namáhejte, abyste spasili svou vlastní duši a přiveďte ke Mně i své bratry. Přijímejte oběti a utrpení. Sjednocujte je s věčnými zásluhami mého mučivého utrpení a s mou smrtí na kříži skrze sedmibolestné Neposkvrněné Srdce mé svaté Matky a s jejími slzami je obětujte mému svatému Otci za záchranu ubohých hříšníků. Budete-li takto žít, uděláte Mi velkou radost, za kterou vám dám v nebi velkou odměnu.

Moji maličcí, vyvolení mého srdce! Vy jste má radost, štěstí, naděje, má natažená pravá ruka, hlasatelé, skrze něž dávám pomoc potřebným, hlásám Slovo nevědomým a zachraňuji je od věčné smrti. Velice vás potřebuji ke spolupráci!

Ani jediný člověk nezemře bez mého vědomí. Dostali jste svobodnou vůli a ti, kteří si zvolili být Mi poslušní, budou žít na tomto světě tak dlouho, dokud nenaplní můj svatý věčný plán, který jsem pro ně připravil. Já mám od věčnosti plán s každým člověkem, tady na zemi i ve věčné blaženosti. V království mého Otce má už každý člověk předem stanovené místo.

Dosáhnete-li svou svatostí života tohoto stupně na zemi, tak obsadíte po vaší smrti své místo. Ale když v sobě zmaříte mé milosti, tak politováníhodným způsobem dostane vaše dědictví někdo jiný. Je to jako v podobenství o dvou synech. O tom, který slíbil, ale nakonec nešel pracovat na vinici svého otce. Takže když nesplníte mou vůli, odseknete sami sebe ode Mne a uschnete navěky jako ratolest, kterou hodí do ohně.

Moji maličcí, už jsem vám všechno řekl. Protože vás velmi miluji, opakuji se znovu a znovu a varuji vás. Žijte v neustálé připravenosti, neboť nevíte dne ani hodiny. Pohromy už jsou zde. Nahromaďte si pro sebe potraviny a vodu, neboť přijdou velmi nuzné časy. Nádoba s vodou, kterou dnes berete jako samozřejmost, bude velkým pokladem. Čas nadešel a má spravedlnost očistí zemi. Tato doba se rychle ukončí a po všeobecné očistě ji nahradí nová vláda pokoje na 1000 let. Potom, co očistím zemi, svážu mého protivníka, Satana a hodím ho do pekla. Po 1000 let nebude moci odtamtud vyjít, aby pokoušel lidi. Pak budete žít v pokoji a lásce, pošlu lidem kněze a učitele a mé poznání naplní zemi.

Bude jen jedno náboženství, skrze Mne založená katolická univerzální církev. Bude jen jeden zákon, a to láska. Bude jen jeden Bůh – Nejsvětější Trojice, která je přítomná v nejsvětější svátosti oltářní. V eucharistii bude Nejsvětější Trojici obklopovat nikdy nevídaná úcta a zbožnění. Země bude hojně přinášet své plody a lidem zůstane dost času na adoraci, uctívání a na účast na mši svaté. K četbě Písma svatého a na vzájemné prožívání láskyplného vztahu. Nebude spěch, nebude trápení, neboť každý člověk bude pomáhat druhému. Tato doba bude předsíní nebe, kde budete žít v takové lásce, jakou jsem stvořil první lidskou dvojici.

Moji maličcí, přichystejte se. Vzdejte díky, že jsem zůstal mezi vámi, že k vám mluvím, že se o vás starám. Nebojte se, to všechno se musí stát, neboť je to v Písmu svatém. Písmo svaté se dá chápat různým způsobem a ti, kteří má poselství odmítnou, upadnou v omyl. Všechno jsem vám dal jasně na vědomí. Čas už nadešel, chystejte se.

Žehnám vám svým srdcem překypujícím nekonečnou láskou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mk 13, 5-13: 5: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl."
6: Mnozí přijdou pod mým jménem a budou říkat. "Já to jsem", a mnohé svedou.
7: Až uslyšíte o válkách a válečných zvěstech, nelekejte se, musí se to stát, ale to ještě není konec.
8: Neboť povstane národ proti národu a národ proti státu, na jednom místě za druhým bude zemětřesení, bude hlad – ale to je jen začátek strastí.
9: Vy se mějte na pozoru! Budou vás vydávat k soudu a v synagogách budete biti, budou vás stavět před místodržitele a krále kvůli mně, jim na svědectví.
10: Ale napřed musí být hlásáno evangelium všem národům.
11: Až vás povedou před soud, nedělejte si předem starosti, co máte mluvit, ale mluvte tak, jak vám to bude v této chvíli dáno; neboť to pak už nemluvíte vy, ale Duch Svatý.
12: Vydá na smrt bratr bratra a otec syna, povstanou děti proti rodičům a způsobí jim smrt.
13: Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno, kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.

Mk 13, 21-31:
21: Řekne-li vám tehdy někdo: "Tady je Mesiáš", nebo "Tam je", nevěřte tomu.
22: Vystoupí totiž lžimesiáši a lžiproroci, budou konat zázraky a divy, aby svedli, možno-li, vyvolené.
23: Vy však se mějte na pozoru. Pověděl jsem vám to všechno už napřed.
24: Ale v těch dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit,
25: hvězdy budou padat z nebe a mocnosti na nebesích budou otřeseny.
26: A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velkou mocí a slávou.
27: Tehdy pošle své anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř větrů, od konce země až po konec nebe.
28: Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že je blízko léto.
29: Stejně tak, až vy sami uvidíte, že se toto děje, vězte, že je to blízko, přede dveřmi.
30: Skutečně, říkám vám: Nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
31: Nebe a země pominou, ale moje slova nepominou.Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět