1050. Poselství Boha Otce ze dne 6. ledna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


BĚDOVÁNÍ ZA BĚDOVÁNÍM


Mé děti, život, jak jste jej znali v Americe, je u konce. Vichry změny se přihnaly a s každým větrem uvidíte více změn. Vstoupily jste hluboko do času zármutku a žal pokryje vaši zemi. Bědování za bědováním a další bědování. Soužení bude pokračovat od tohoto času, až do konce všech věcí.

Jak vichry změny se nyní ženou po celé zemi, musíte se připravit čelit neočekávanému. Vše, co jsem předpověděl v mém svatém Slovu (o konci), začíná. Připravte své srdce. Celé nebe pozoruje, jak se konec všech věcí rychle blíží.

Bůh Otec


Žid 12, 1-3
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Mt 24, 4-10
4: Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
zpět