1053. Poselství Boha Otce ze dne 11. července 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VAROVAL JSEM


Život půjde dál jako "normálně" na nějaký čas v tomto národu, ale pak Já rychle přejdu do soudu. Mé soudy jsou spravedlivé, mé děti, nemyslete si nic jiného.

Když to, co vidíte, vám připadá tvrdé, vzpomeňte si, že Já jsem svatý Bůh. Varoval jsem a naléhavě žádal tento národ (Ameriku), aby se kál, znovu a znovu a znovu a má slova padala do hluchých uší. Zlí pokračovali a nyní šlapou po mých lidech, kteří jsou nazýváni mým jménem, a to Já nebudu ignorovat.

Já vždy milosrdným projevuji milosrdenství. Moji lidé, kteří jsou milosrdní, se nepotřebují bát. Budu soudit bezbožné rychle, neboť stále se mi vzpírají a pokračují ve svých zvrácenostech. Oni vskutku poznají, že JÁ JSEM mocný Jehovah a uvidí mou obrovskou moc!

Bouře přichází do Ameriky, bouře, která se už připravovala jistý čas a JÁ JSEM v této bouři. Můj soud je v této bouři. Tato bouře přichází jako odpověď na zápach zla, jenž ke Mně stoupá každý den z tohoto zkaženého národa – kdysi pro Mne skvělého – který se odvrátil ode Mne a vzdoruje mi všemi způsoby.

Modlete se nyní za vaše drahé ztracené, mé děti, zejména za ty, kteří tam bydlí, neboť Amerika padne a její pád bude veliký. Její soud přijde v jediném dni a Já jí zcela odeberu její moc. Od tohoto dne bude znát jen slabost a sama bude křičet o milosrdenství, jako tolik jiných křičelo o milosrdenství před její válečnou mocí.

Je to má moc, která to udělá. JÁ JSEM Pán.

Bůh Otec


Př 6, 12-16
12: Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše,
13: mrká očima, nohama cosi naznačuje, svými prsty ukazuje.
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:

Mi2, 1-3
1: Běda těm, kdo strojí ničemnosti, páchají zlo na svých ložích, dopouštějí se ho za jitřního světla; na to mají dost sil.
2: Žádostivě dychtí po polích – a uchvacují, po domech – a zabírají. Utiskují muže i jeho dům, člověka i jeho dědictví.
3: Proto praví Hospodin toto: Hle, já na tu čeleď strojím zlo, z něhož nevyvléknete své šíje. Přestanete chodit povýšeně, bude to zlý čas.

Mt 5, 7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Zj 18, 7-9
7: kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku –
8: proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.
9: Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města;
zpět