1054. Poselství Boha Otce ze dne 24. července 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ACH, AMERIKO


Ach, Ameriko, Ameriko, národe kdysi tak znamenitý kvůli mému jménu, zpečetila jsi svůj osud svými bezbožnými cestami, a dny, které ti zbývají, jsou sečteny.

Pak hrůzy zaplní tvé ulice. Mrtvých bude víc než živých a zvuky války naplní uši tvého lidu. Protože jsi šlapala po ostatních, tak tvoji nepřátelé budou teď šlapat po tobě.

Tvoji lidé budou hrabat v zemi a hledat jídlo, kde bylo kdysi tak hojné. Budou žíznit po čisté vodě, protože odmítli Mne, živou vodu. Budou křičet o milosrdenství, ale žádné nenajdou, protože jste žádné neprojevili mému lidu.

Připrav se setkat se svým osudem, Ameriko. Byla jsi vážena a shledána lehkou. Tvá vláda velmoci došla ke svému konci.

Bůh Otec


Da 5, 25-28
25: Toto pak je písmo, které bylo napsáno: Mené, mené, tekel ú-parsín.
26: Toto je výklad těch slov: Mené – Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.
27: Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.
28: Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.“

Jr 2, 5: Toto praví Hospodin: Jaké bezpráví na mně našli vaši otcové, že se ode mne vzdálili?
Chodili za přeludem a přeludem se stali.

Jr 2, 13: Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“

Jr 2, 19-22
19: Tvá vlastní zloba tě ztrestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš, je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.
20: Už dávno jsi zlomila své jho, zpřetrhala svá pouta a řekla: Nebudu sloužit modlám. Ale na každém vysokém pahorku, pod každým zeleným stromem se, nevěstko, rozvaluješ.
21: A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí?
22: Kdyby ses umyla potaší, vypotřebovala přemnoho louhu, zůstane přede mnou špína tvé nepravosti, je výrok Panovníka Hospodina.

Jr 5, 29: " Což je za to nemám trestat?" je výrok Hospodinův. Což takový pronárod nemá postihnout má pomsta?
zpět