1055. Poselství Boha Otce ze dne 3. července 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZÁNIK AMERIKY


Modlila jsem se ve svém ranním modlitebním čase kvůli tomu, co má postihnout Ameriku, ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu, pokoušející se znovu definovat původní Boží podobu manželství, když jsem uviděla překrásnou ženu, Miss Ameriku, s oslnivým úsměvem, jak mává všem ostatním národům světa. Pak jsem viděla, jak se její úsměv stáhl, a spatřila, jak se změnil do špinavé huby plné zkažených zubů. Jak jsem se dívala, uviděla jsem, že tělo, spojené s ústy, dostalo strašnou ránu, a ústa se stala nehybným, otevřeným hrdlem smrti.

Záchvaty bolesti při umírání Ameriky začaly. Váš stát byl kdysi pro Mne a jeho lid velkou radostí. Nyní už ne, neboť nyní si vybrala Mě zesměšňovat. Teď se budu smát Já jako terči posměchu a jejímu utrpení.

Jejích pohrom bude mnoho, neboť ona je, dokonce i teď, nenápadně obsazována svými nepřáteli. Hřmot války bude slyšen v jejích ulicích a mnoho masakrů bude v této zemi. Protože prolévala krev jiných, nyní bude také krvácet.

Utrpí neštěstí za neštěstím, každé ji nechá slabší, až nakonec nebude moci bojovat, a tak její světlo vyhasne. Bude ponechána zpustošená.

Bůh Otec


Př 1, 26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach;

Lv 26, 43: Země totiž bude od nich opuštěna a vynahradí si své roky odpočinutí, bude zpustošena, bez nich, dokud oni neodpykají své provinění, protože znovu a znovu zavrhovali mé řády a má nařízení si protivili.

Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.
zpět