1056. Poselství Ježíše ze dne 21. března 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZVUKY VÁLKY


Moji lidé, chci vás varovat před tím, co přichází. Většina mých lidí nebere má varování vážně, ale později budou toho litovat.

Zvuky války jsou halasné v neviditelné říši, a ta je již připravena. Válka přichází do Ameriky a do ostatních národů. Bude to strašná válka, která přinese zkázu, jakou jste nikdy neviděli. Vyvolá hrůzu ve vašich srdcích, jestli nepřebýváte ve Mně. Ti, kdo Mě neznají, nebudou mít kam utéct před hrůzou, kterou tato válka přinese.

Řekl jsem vám, že očistím tento národ a Já to udělám. Pozvedám armády, aby vyšly proti tobě, Ameriko, abys mohla být očištěna. Můj Zbytek se vynoří z popela tohoto čištění. Lidé Zbytku jsou silní a svatí, hovoří mým Slovem, jdou po mých cestách, nemeškají, ani si nestěžují, neboť jsou tady na Zemi kvůli záležitostem svého Otce.

Nejste připraveni, moji lidé, na to, co přichází. Nejste připraveni spatřit svět kolem vás, zničený tímto způsobem, ale ten přichází. Připravte své srdce a mysl na to, co má být, neboť Já budu mít nevěstu bez poskvrny a vady.

Ježíš


Mt 24, 5-7
4: Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
5: Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Mesiáš a svedou mnohé.
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Am 6, 14: Já však proti vám postavím pronárod, dome izraelský, je výrok Hospodina, Boha zástupů, a ten vás bude utlačovat od cesty do Chamátu až po Úval pustiny.

2Petr 2, 12-14
12: Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti
13: a dostanou odplatu za svou nepravost. Je jim požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš; poskvrnění a hanební oddávají se prostopášnosti, když s vámi hodují.
14: Oči mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti; jsou to synové prokletí.
zpět