1057. Poselství Boha Otce ze dne 19. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


AMERIKA PADNE


Velká bouře přichází na území Ameriky, bouře, která přinese hodně chaosu a mnoho nerozhodnosti na vysokých místech. Amerika je na pokraji války, ale její generál není připraven.

Ohně budou hořet napříč Amerikou a objeví se hodně nepokojů. Rozdělený lid nemůže stát pevně a nepřátelé Ameriky se chopí této chvíle, aby ji přepadli. Amerika padne do rukou svých nepřátel, protože se ke Mně obrátila zády a nemá už mou ochranu.

Připravte se, moji lidé, neboť válka přichází do Ameriky a také do dalších zemí. Konec je u vás, neboť celé mé Slovo musí být naplněno v této generaci. Uvidíte vzestup Zlého, ale budete bezmocní zastavit, co se musí stát, abych vás mohl vzít ke Mně domů a očistit tuto zem.

Buďte silní, buďte odvážní, držte se pevně své víry ve Mne a neodvracejte se od ní, neboť to je největší nebezpečí. Nebojte se těch, kteří mohou zabít tělo, bojte se pouze toho, kdo může zabít tělo a duši. Nemějte strach veřejně hlásat mé jméno, protože jsem s vámi, když to činíte, a Já budu k vám velmi milosrdný.

Bůh Otec


Mt 10, 17-35
17: Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,
18: budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
19: A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.
20: Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
22: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
23: Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
24: Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
25: Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho čeleď!
26: Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.
29: Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30: U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.
31: Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35: Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
zpět