1059. Poselství Boha Otce ze dne 14. ledna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


JDĚTE VÝŠ


Mé děti, přeji si, abyste šly výš. Výš ve svém jednání s ostatními, výš ve své lásce ke Mně. Výš ve svých normách, podle nichž se řídíte každý den.

Začal jsem poukazovat na věci, u nichž bych chtěl, abyste je daly do pořádku. Omluvy, nahrazení škody, problémy, které potřebují být vyřešeny dřív, než vás povolám domů ke Mně. Přeji si, abyste přede Mnou stály bez poskvrny a vady.

Když vás upozorňuji na věci, u nichž chci, abyste je napravily, poslechněte Mě bez váhání. Buďte pohotové, abyste je napravily, protože nevíte o zkáze, přicházející na zem a jen málo času vám zbývá, abyste to vykonaly.

Jděte přede Mnou ve cti ve svém zbývajícím čase, v bezúhonnosti, v pravdě ve všech oblastech vaší působnosti. Učiním vás radostnými, když to uděláte.

Bůh Otec


Jak 4, 17: Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.

1Petr 3, 14: Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá.

Řím 12, 18: Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.

Tit 3, 1-6
1: Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře.
2: Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.
3: Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
4: Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
5: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
6: Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele.

zpět