106. Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


BUDETE PRONÁSLEDOVÁNI, ALE NEOLOUPÍ VÁS O VĚČNOU SPÁSU


Můj milovaný lide,

sesílám můj pokoj každému z mých dětí.

Jdete v hledání Pravdy a díváte se se zavázanýma očima svého těla.

Můj Duch Svatý se dá najít v každém z mých dětí.

V tomto čase můj Duch Svatý dává sílu mým dětem, které chtějí zůstat spojeny se Mnou, aby se vyhnuly tomu, co je hříšné.

"JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14], a Já neuvedu v omyl své děti. Můj Duch Svatý neustále dává život, osvěcuje a vede můj lid a zejména mé věrné nástroje.

Mé Slovo je uzavřeno v Písmu svatém, ale Já budu pokračovat ve vysvětlování mého Slova o "zemi, oplývající mlékem a medem", aby duše nemusely být ztraceny kvůli nevědomosti. Svému proroku jsem dal mé Slovo, aby je sdělil mému lidu stejně, jako jsem mu je kázal Já.

Jdu se svým lidem, neopustím jej ve chvílích bolesti.

Mé Slovo je zředěno některými z mých dětí...,
a to způsobilo velkou ránu, kterou nese mé srdce.

Moji lidé, nejste poslušná, ale vzpurná generace. Volám vás, ale vy nedáváte pozor, pohrdáte mým sdělením a pácháte velkou svatokrádež.

Usilujete o ignorování slov "Boží spravedlnost", aby moji vlastní jednali zcela ponořeni do zla, zatímco lidstvo se oddalo ďáblu bez strachu, že Mě urazí.

Některé z mých chrámů budou strženy, jiné budou zavřeny a usídlí se v nich zatracení.

Nezapomeňte, že velkým plánem antikrista je uchvátit lidstvo rychle, a k tomuto účelu sjednotí vlády, ekonomiky, školský systém, vydá pro všechny dekrety, abyste mysleli stejným způsobem, chovali se stejně, a aby společnost byla masou následovníků podvodníka. Svoboda se zhroutí... a náboženství budou sjednocena...

Mým lidem bude zakázáno Mě uctívat, nebudou se moci zmínit o mé Nejsvětější Matce, protože antikrist ví, že má Matka porazí zlo. Budete pronásledováni, ale neoloupí vás o věčnou spásu. Sešlu mé anděly, aby vám pomáhali. Nemějte strach, důvěřujte v mou pomoc.

Vyzval jsem lidstvo, aby bylo v souladu s Prvním přikázáním, nevyzval jsem vás, abyste opustili eucharistii a mou Matku, ani abyste se vzdali Desatera a svátostí, ani práce a činů, které vedou k růstu v mé Lásce.

Musíte vstoupit ve Mne a poznat Mě, abyste nebyli zmateni...

Musíte růst v duchu, abyste se nestali kořistí Zlého z nedostatku poznání...

Moji lidé, nebuďte pomocníci Zlého, neopusťte naši Boží vůli, která chce "aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy" [1Tim 2,4].

Moji lidé, zůstávejte ve stavu milosti. Na Zemi přicházejí velké události, některé z vesmíru, jiné z trhlin země, nebo ze stoupající vody, jiné ze sopečných erupcí a kvůli lidem, kteří povstanou proti sobě.

Modlete se, děti, modlete se za Spojené státy americké, přichází chaos a mé děti jím budou trpět. Tato země musí být očištěna.

Modlete se, děti, modlete za Rusko. To, které spí, probudí lidstvo.

Modlete se, děti, modlete se za Čínu, bude překvapením pro lidstvo.

Modlete se, děti, modlete se, síla přírody se vystupňuje, bude utrpením světa.

Můj milovaný lide, zrádci, kteří vydají můj lid, budou později pronásledováni svými spojenci.

Moji andělé oznamují naplnění mého Slova.

Přijdu ochránit svůj lid. Nezapomeňte, mé děti, že "JSEM, KTERÝ JSEM".

Jsem štít a síla mých lidí, kteří budou sedět u mého stolu a radovat se z mého Slova a mé Přítomnosti.

Nejste lid bez krále. Já vidím všechno.

Buďte světlem, teplem a potravou. Buďte svědectvím mé Lásky.

Moji lidé, mé oči vás neustále pozorují – jste mým velkým pokladem.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět