1062. Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2019.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


KVŮLI MNĚ VÁS BUDOU NENÁVIDĚT A PRONÁSLEDOVAT


Otevři Písmo svaté: Matouš 17, 12: Říkám vám: "Eliáš už přišel, ale nepoznali jste ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět."


Moje drahé děti!

Řekl jsem: "Kvůli Mně vás budou nenávidět a pronásledovat, stejně jako sťali svatého Jana Křtitele, jenž se stal mučedníkem, neboť nepozměnil mé Slovo a tím nepřijal hříšné zvyklosti světa." I Mne ukřižovali a zabili pro Pravdu, když jsem jim oznamoval Slovo mého Otce.

Moje drahé děti, v srpnu 2015 jsem řekl ještě toto: "Čas je krátký". To oznamuji už několik roků: "Přišel čas, nadešla hodina. Syna člověka již vydávají do rukou hříšníků." Má církev bude mít stejný osud, jako jsem měl Já: Bude Mě následovat na Golgotu a na kříž.

Dnes ráno jsem měla tento sen: Byla jsem ve velké síni a z pódia jsem mluvila k přítomným. Řekla jsem jim: Je Zelený čtvrtek. Náš Pán byl zrazen. Teď je ještě mezi námi a můžeme Jej vidět tak, jako byl s námi až dosud. Ale zítra, na Velký pátek, Jej už nemůžeme vidět, neboť bude zajat, potupen a ukřižován. Nadarmo jsem mluvila k přítomným, ti si mě ani nevšimli. Povídali si mezi sebou, chodili ven a zase zpátky a vykonávali své každodenní bezvýznamné záležitosti. Až dotud trval můj sen.

Pán Ježíš pokračuje: Mé děti, teď je Zelený čtvrtek. Moje dceruško, tvůj sen znamená, že ani dnes Mě lidé nepřijmou, právě tak jako tehdy, když jsem žil na této Zemi. Chodí, kam se jim zachce, vyřizují si své bezvýznamné záležitosti. Mne si nevšímají, neznají mé učení a ani je nechtějí poznat.

Když jsi jim ve svém snu oznamovala, že "dnes Jej ještě vidíme tak, jak je mezi námi, ale zítra bude Velký pátek, a tehdy už Jej vidět nebudeme", znamená to, že dnes Mě ještě můžete vidět ve vašich chrámech, v nejsvětější oltářní svátosti, ale až přijde Velký pátek, budu odnesen a už Mě v chrámu více neuvidíte. I když Já se vždy postarám o ty, kdo Mi zůstanou věrní, proto mezi nimi zůstanu v úkrytu. Je to třeba chápat následovně: Zůstanu s vámi po všechny dny, až do skončení světa.

Petrovi jsem slíbil toto: "Pekelné brány nepřemohou církev, kterou jsem založil." Žel, to bude platit jen pro moji podzemní církev, neboť brány "úřední" církve už zavalil Satan. Tam už jsou ohlašovány bludy a kacířství, a víc, ještě i odporná modla se dostala do Božího, vysvěceného chrámu. Tím se naplnilo slovo proroka Daniela: "ohavné zpustošení" je již v nitru církve. Už jen vystoupení antikrista dá na sebe trochu čekat, ale i to zanedlouho nastane.

Moje děti, z událostí můžete vidět, že už nadešla hodina. Tak jako Mě ukřižovali, tak je zde nyní i čas obětování těch, kteří Mě následují.

Mé děti, už není čas k tomu, abyste odkládaly svá obrácení. Buď se nyní definitivně odvrátíte od svých hříchů, upřímně je budete litovat, vyznáte se z nich ve zpovědnici a prostřednictvím mého kněze vám Já dám rozhřešení. Nebo v nich zůstanete a navěky se zatratíte. Rozhodnutí je ve vašich rukou. Od mého Otce jste dostaly rozum a svobodnou vůli, kterou Já naprosto respektuji. Ale varuji vás: Následky svých rozhodnutí budete muset snášet navěky.

Berte má slova velmi vážně a obracejte je v činy. Nestarejte se o ty, kdo odporují mým poselstvím. Dělají to kvůli svým hříchům, neboť se nechtějí od nich odvrátit. Kdyby Mě následovaly, přijaly by má poselství i mé učení a obrátily by je v činy. Neříkám vám nic nového, opakuji jen slova evangelia, protože svaté Písmo nečtete, a i když jste je kdysi četly, už jste je dávno zapomněly. Považuji za nutné, abych vám je zopakoval a vryl do vašeho srdce.

Znovu pravím: "Nadešla hodina. Syna člověka už vydávají do rukou hříšníků." Tak jako jsem řekl Šavlovi na cestě do Damašku: "Proč Mě pronásleduješ?", i když jsem byl tehdy už v nebi, ale ztotožnil jsem se s křesťany, které Šavel pronásledoval. Teď, až do konce světa, se právě tak ztotožňuji s každým mým křesťanským sourozencem, který Mě následuje a který bude pronásledován pro mé jméno. Vytrvejte až do smrti, neboť jen ten se spasí, kdo Mi bude věrný do krajnosti.

Už k vám nebudu dlouho mluvit. Nadešla hodina, Jidáš Mě už zradil. Teď přijdou vojáci, aby Mě zajali, uvrhli do vězení a popravili. Teď je ještě noc Zeleného čtvrtku, teď Mě ještě vidíte v oltářní svátosti. Ale už se rozednívá úsvit Velkého pátku, kdy budu vzat z oltáře, a místo Mne budou zbožňovat ohavné zpustošení. Vy se tohoto zbožňování nikdy nezúčastňujte, neboť by vám bylo k věčnému zatracení. Přistupujte k mým svátostem, dokud jsem mezi vámi!

Má poselství dávejte dál, oznamujte je, ať je to vhodné, nebo ne. Nadešla hodina, události mluví samy za sebe. Žehnám vás věčnou Láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 22, 31: Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův? On přece není Bůh mrtvých, ale živých.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět