1064. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NENECHÁM VÁS SAMOTNÉ


Moji milovaní:

miluji vás věčnou láskou.

Moji milovaní, obětování lidského času k výpočtu dat vyplnění odhalení mých a mé svaté Matky, je plodem lidské netrpělivosti a nikoli víry.

Vše, co jsem vám odhalil Já, má Matka a můj milovaný svatý archanděl Michael, to vše se uskuteční.

Ptáte se, jak jste na tom duchovně?

Kolik hadrů jste zanechali na cestě?

Hadry lidského ega, mající převahu nad mými požadavky, vítězí nad láskou, kterou Mi máte přinášet.

Moji lidé, v tomto čase je tolik znamení, a vy jste tak slepí, že bědování, která budou následovat, budou slyšet v celém Stvoření.

Vraťte se urychleně ke Mně. Žijete tak daleko ode Mne, zastínění tím, s čím nejste v souladu. Zatěžujete svůj každodenní život množstvím povinností, které nejsou vaše, neboť nesete kříže jiných lidí, aniž byste řádně nesli ten, jenž vám odpovídá, a proto vás jejich tíha zlomí.

Uvědomte si, abyste Mě milovali, musíte Mě poznat v mém Slovu, v osobním vztahu v každém okamžiku, kdy Mě přijímáte v eucharistii, v okamžiku, kdy jste "samotní se Mnou" a v pokoji a lásce ke svým bližním.

Moji milovaní, potřebujete víru jako "hořčičné semínko" [Lk 17, 6], abyste si nezoufali v čekání. Musíte rychle posílit svého ducha, nenechávat nic na zítřek, pokud jde o spásu duše: zítřek patří Mně.

Moji lidé, buďte bdělí: Země se stále vychyluje ze své osy, vody moří zaplaví velkou část pobřeží a ve vodě se objeví nevysvětlitelné jevy. Celá Země se chvěje pod nemilosrdným Sluncem, sopky vybuchují a člověk tomu nevěnuje pozornost, pokouší se bagatelizovat to, co se děje a říká, že čekání je dlouhé. Měl by spíše poděkovat mé Matce, která se přimlouvá za lidstvo.

Stejně jako se chvěje Země, má církev se také otřásá, ta, která přijímá modernismy, které nejsou mojí vůlí. Myslí si, že jsem daleko, pokouší se Mne zrušit v mém vlastním domě, vykáže Mě na vzdálené místo, a pak bude popírat, že jsem živý a pulzuji v eucharistii a popře mou transsubstanciaci. Pokud jde o mou Matku, bude ji popírat ještě víc.

Moji lidé musí být silní, musí odolávat a neztratit víru.

Vrhne se proti mým a jako vlci vás bude pronásledovat. Moji lidé, buďte vytrvalí a nezapomeňte, že "JÁ JSEM S VÁMI" [Mt 28. 20].

Moji lidé, během pohrom, v náporech přírody, během pronásledování, v pomluvách, urážkách, a když vás odsunou z některých míst, nezapomeňte, že naše Nejsvětější Trojice je s vámi a že můj lid nebude trpět navždy.

Moji milovaní, hrozby mezi národy budou pokračovat, budou ještě mrtví, ještě přijdou činy terorismu, u člověka vzroste žízeň po pomstě, lidé se budou opětovně zraňovat k smrti.

Moji lidé, mé nevinné děti, nebudou trpět tím, co většina. Budu je chránit.

Sjednoťte se do skupin, ať to jsou rodiny, modlitební skupiny, pevná přátelství, a buďte přichystáni k přípravě míst, kde budete moci zůstat spolu v období silného pronásledování, nebo války. Skladujte nezbytné věci, abyste tam mohli zůstat, až do doby, kdy vám moji andělé dají vědět. Tyto úkryty budou chráněny před invazí. Pamatujte na to, že v jednotě je síla: zeslábne-li někdo ve víře, druhý jej pozvedne, je-li někdo nemocný, jiný bratr mu bude oporou v jednotě.

Čekejte ve víře, aby ta, vámi posílená, byla přípravou na dobu, kdy budete pronásledováni.

Moji milovaní lidé, vedu vás za ruku, jsem váš Otec a nenechám vás samotné.

JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14; Jn 8, 58; 4, 26], NEZOUFEJTE. MŮJ POKOJ JE V KAŽDÉM Z VÁS.

Miluji vás, žehnám vás, moji věrní.

Váš Ježíš
Poznámka překladatele:
Zdroj: překlad španělského originálu do francouzštiny.
zpět