1067. Poselství Ježíše ze dne 8. května 2011.

Nástroj: Jean-Marc (Francie)


MOJE CÍRKEV JE ČIŠTĚNA, JAKO SE ZLATO ČISTÍ OHNĚM


Moji milovaní,

pokračuji v posílání mého učení, mého věčného Slova pro všechny lidi dobré vůle, kteří se obracejí ke Mně, aby je slyšeli. Nabízím je všem, ale jenom ti, kteří milují, je chtějí slyšet a uvést do svého života.

Evangelium Vzkříšeného z mrtvých se týká každého z vás, ale lidé, v nichž sídlí duch Satana, je odmítají, neboť jejich srdce je v temnotách. Každý muž a každá žena jsou voláni k Pravdě, ale jsou takoví, kdo dávají přednost lži a Mě odmítají.

Malý počet duší se obrací ke Mně, aby projevili svou vděčnost. Je tomu tak dnes dokonce i v lůně mé církve, kde jsou srdce rozdělena. Farizeové a zákoníci jsou stále přítomní v mé církvi, kde si jako vždycky vybírají první místa, taková, kde jsou držiteli moci, kde mají vliv, kde jsou veliteli a vládci.

Ale jejich srdce je tak tvrdé jako kámen, nevědí, jaká je cena Lásky. Jsou to vlci, kteří se vetřeli do mé církve, a kteří ji ničí zevnitř. Cožpak nejsem Všemohoucí, abych je vymetl všechny jedním rázem hřbetem ruky, jako jsem to udělal s chrámovými kupci v Jeruzalému?

Jistě, mohl bych to udělat, ale nechám zrno i plevel pohromadě až do dne žně. Až přijde čas žně, pak bude všechno skoseno a dáno do otýpek, a právě tehdy bude plevel hozen do ohně.

Já vidím každou duši takovou jaká je, znám všechny její úmysly, jak dobré, tak i zlé a každý dostane svůj plat. Ti dobří dostanou věčnou odměnu v nebi se Mnou, a ti zlí věčné trápení. Cožpak nejsem soudce národů?

Moje církev je čištěna, jako se zlato čistí ohněm. Útoky pekla na ni dorážejí stále víc a každý bude muset vydat své svědectví. "Patříš Ježíši Kristu?" Každý bude muset odpovědět, někdy i za cenu svého života, jako první mučedníci. Kdo zvítězí? Ten, kdo je se Mnou, ten, kdo Mi patří, ten, kdo žije svou víru.

Mé děti, upevněte svou víru a neztraťte odvahu. Jsem s vámi.


Ježíš Kristus, Vzkříšený a žijící navěky.
Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
zpět