107. Poselství Ježíše ze dne 19. září 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


HŘÍŠNÍCI NEMOHOU ZDĚDIT BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ


Moje drahé děti, milí vyvolení mého srdce,

přichystejte se! Snažte se vejít úzkou bránou, neboť pravím vám, zanedlouho budete muset stát před mou Boží soudnou stolicí. Ti, kdo žijí v hříchu, ať přestanou, a ať se ke Mně obrátí co nejdříve, neboť hříšníci nemohou zdědit Boží království. Hřích je pro Mne tak ohavný a odpuzující, že dokážu odpustit hříchy jen lidem, kteří budou své hříchy litovat a prosit Mě o odpuštění.

Kdo nebude litovat svých hříchů, nebude moci přijít před mé svaté Světlo.

Moji maličcí, přede Mnou nejsou tajemství. Vidím celý váš život, vaše myšlenky, slova a skutky. Nemůžete Mě oklamat. Duše hříšníka je černá. Jedině moje svatá Krev vás dokáže očistit, ale jen pokud budete chtít. Protože chovám v úctě vaši svobodnou vůli, mohu očistit jen duše, které litují svých hříchů. Zatvrzelí v hříchu zůstanou. Ti nechtějí být se Mnou, proto si zvolí peklo. Na zemi dělali peklo ze svého života, proto i pokračování bude takové, v jakém žili tady na zemi. V pekle se jen vystupňuje a zesílí jejich zloba a nenávist. Tam dostanou zpět to, co na zemi dávali svým bližním. Budou trpět navěky, protože po smrti se už nedokážou změnit.

Proto moji maličcí, litujte svých hříchů, dokud žijete na zemi! Proste Mě o odpuštění a také od všech, které jste urazili. Napravte své hříchy, dokud jste ještě tady, neboť když to neučiníte, budete je muset na jiném světě přetrpět v očistci.

Moje děti, v evangeliích je o Mně všechno napsáno. Byl jsem čistý, pravdivý, neposkvrněný a svatý. Činil jsem jen dobro. Proto jsem vás všechny prosil, abyste byli dokonalí, jako je váš Nebeský Otec. Neboť jen tak se stanete hodni předstoupit přede Mne a před mého Nejsvětějšího Otce. Jen tak můžete vejít do nebe. Ale všichni, kdo žijí v hříchu, tam vejít nemohou.

Proto moji drazí maličcí, zvolíte-li si věčné štěstí, snažte se už na zemi žít ve svatosti života! Celým svým srdcem toužím po tom, aby každý člověk byl spasen. Proto vás učím a napomínám. Dokud žijete na zemi, využijte každou minutu k posvěcení své duše! Zpovídejte se, přijímejte. Přistupujte často ke svátostem. Tehdy se očistíte a Satan na vás nenajde slabé místo. A Já vám potom dám všechnu milost, aby vaše duše žila v trvajícím štěstí navěky.

Chystejte se! Čas brzy uplyne. Má spravedlnost zasáhne zem. Potrestám hříšníky, jako otec trestá své syny. Pravdivé ale pozvednu k sobě.

K tomu vám žehnám s překypující, nekonečnou láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět