1072. Poselství Ježíše ze dne 8. ledna 2020.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


ŽIJTE V NEUSTÁLÉ POHOTOVOSTI


Moje drahé děti, přichystejte se, neboť zanedlouho vyliju svého Ducha Svatého, který každému ukáže stav jeho duše. Tehdy budete vidět mýma očima celý váš život. Všechny vaše myšlenky, slova a skutky. V hodině, kdy to čekat nebudete.

Žijte v neustálé pohotovosti. Neustálá pohotovost znamená planoucí lásku ke Mně a důvěru, vloženou do Mne. Věřte mým slovům, která se naplní ve svém čase. Přesné datum vám neřeknu, protože potom by některé odkládaly své obrácení. Ale ze znamení musíte vidět, že proroctví se naplňují. Můj soud postihne tento svět. Živly, síly přírody, se vzbouřily proti hříchům lidí. Teď, ještě ve vaší éře, se splní slova apoštola svatého Petra:

"Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána" [2Pt 3, 9-15].

Moje drahé děti, toto jsou slova Písma svatého, která se musí naplnit. Svět ještě nebyl nikdy tak připravený k tomu, aby sám sebe zničil. Satan toho využije: pokouší, koho jen umí, nebo způsobuje zmatek. Hřích se velmi rozmohl. Lidé už Boha nepotřebují, honí se za pozemskými rozkošemi, v hrsti drží neexistující věc a nakonec padají do zatracení.

Moje drahé děti, vzdávejte dík za to, že jsem vás pozval. Každý den se pomodlete Te Deum! Já sám jsem vás pohnul k tomu, abyste řekli ano. Radujte se z toho, že můžete stát před mou tváří a můžete Mi sloužit. Já vám rozvrhnu každou vaši minutu, sílu, abyste se posvětily a abyste i jiným dopomohly ke spáse. Varuji vás slovy svatého Pavla: "Kdo stojí, ať si dává pozor, aby nepadl." Neustále bděte nad čistotou vaší duše! Živte ve své duši lásku k Bohu tak, že budete často myslet na mé učení a utrpení! Nechť vždy Já, jednorozený Boží Syn, ztělesněné Slovo, stojím před vašima očima. Nechť není nikdy velká žádná cena, oběť a utrpení, pro záchranu duše.

Podívejte se na Mne a na kříž. Nikdo netrpěl víc než Já. Všechnu tuto oběť jsem Já, bez viny, přinesl za vás, z lásky k vám, neboť chci, abyste byli tam, kde jsem Já, a uviděli moji slávu.

Hřích Mě velmi uráží, ošklivím si jej, ale uškodí víc člověku, neboť se jím odtrhne ode Mne, od Původce své spásy a vší milosti, kterou jsem mu dal a ještě mu chci darovat. Proto moji maličcí, vzdalte se od každého pokušení, hříchu! Nedávejte se do řeči se Satanem. Jedině Mne pozorujte v mém slavném Těle na hoře Tábor, spolu s třemi učedníky, kdy zazněl hlas Nebeského Otce: "Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!" V každé minutě svého života buďte se Mnou na hoře Tábor. Pohlížejte na mou slávu a dychtěte po tom, abyste Mne celou věčnost viděli, zbožňovali, milovali, velebili, chválili a vzdávali Mi dík.

Myslete na to, co řekl apoštol svatý Pavel: "Všechna utrpení Země nejsou hodna srovnání s budoucí slávou, na níž budeme mít podíl." Nereptejte, když vás navštívím zkouškami, zklamáním a utrpením. Ty mají dvojí cíl. Posvěcení duše, její jasnozřivost a její učení pokoře.

Dívejte se na Mne a na kříž. Mimo Mne nebyl nikdo více ponížený. Ve vašem utrpení myslete na to, že i Já jsem prostřednictvím svého utrpení a své smrti na kříži zachránil duše. Každého, kdo Mě následuje, jsem pozval k tomu, aby se sjednotil se Mnou v utrpení, poníženích a v poslušnosti. Když toto činíte, tak se můj Otec dívá na vás jako na Mne, svého milovaného Syna, který ve vás žiji dál svůj život a nesmírné dílo mého Vykoupení. Skrze vás zachraňuji duše.

Pamatujte na to, k čemu jsem vás zavolal: "Kdo chce jít za Mnou, nechť zapře sám sebe, každý den vezme svůj kříž a následuje Mne." Sebezapření neznamená naplnění vašich přání a lpění na nich. Učiní vás svobodné k tomu, abyste Mi odevzdali svůj život a v každé životní situaci, zejména v těžkých věcech, v utrpení, spolu se Mnou opakovali má slova: "Otče můj, ne jako Já chci, ale jako Ty chceš." Mé děti chci vás vidět takovými. Budete-li následovat můj příklad a poslechnete mé volání, přijdete do mého království velmi bohatí. Každý vydá počet z talentů, které dostal. Ti, jimž jsem svěřil hodně, budou z toho v té míře nést odpovědnost. Proto vy, mé děti, musíte ve všem ukazovat dobrý příklad.

Moje drahé děti, svůj život pokládejte za Mne zasvěcenou oběť, neboť všechny, které jsem si vyvolil a pozval, učiním podobné Mně. Stal jsem se obětí pro vás. Nejen na kříži, ale už od mého početí, kdy jsem prosil o odpuštění za hříchy všech lidí, žijících až do konce světa. Pozval jsem na tuto cestu své kněze a Mně zasvěcené. Tak to také nazývají, křížová cesta. Můj mírný pohled spočívá na vás, obejme vás láska mého srdce a vždy chci jen vaše dobro. Svůj pokoj vám dávám a vedu vás, abyste vždy poznali a konali mou vůli. Přijměte moje láskyplné, ze srdce vycházející požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 17, 1-5
1: Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
2: A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
3: A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
4: Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."
5: Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte."

Fil 2, 19: Doufám v Pána Ježíše, že k vám brzy budu moci poslat Timoteje, abych i já byl klidný, když se dovím, jak se vám vede.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět