1078. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. února 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

DĚTI NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA!


Neúprosné plynutí času urychluje proroctví. Zamoření lidstva ďáblem se šíří a nezastavuje se ve svých činech, a zatímco Boží děti spí, zlo bdí a jedná se zuřivostí a útočí bez milosrdenství.

Ještě před tím vás vyzývám, abyste byli pozorní k rozhodnutím, která pošlapávají Boží Slovo, vedou lidi na scestí, kteří pak jednají proti Boží vůli.

Zmatek v mystickém Těle Krista otevřel cestu k rozkolu, do něhož vstoupí církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Buďte věrní, buďte bytosti, které se živí Tělem a Krví našeho Krále a Pána Ježíše Krista a přijměte ze svaté eucharistie sílu k tomu, co má přijít. [Jan 6, 55-57].

Z každé přijaté eucharistie shromáždíte potřebné ovoce pro dobu, kdy nebudete moci přijímat svátostné přijímání, abyste netrpěli duchovním hladem, za předpokladu, že jste eucharistii přijali za nutných duchovních podmínek.

Modlete se bez přestání [1Thes 5, 17]. Neustálá modlitba, jednota s vaším Králem a Pánem Ježíšem Kristem je nepostradatelná, abyste mohli být naplněni nadějí a pokračovat bez přestání.

Buďte pozorní, velmi pozorní k novotám, které oslabují Boží Slovo, jasně vyjádřené v Písmu svatém!

Církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista bude podrobena velkým zkouškám, neoprávněné změny přitahují duchovní pohromy, které dovolují démonům vniknout do lidských stvoření. Běda těm, kdo jsou shovívaví s pádem dětí Nejvyššího!

Velká neštěstí se vynořují po celé Zemi, člověk nenajde místo kam se uchýlit, ani na horách, na polích, ani ve městech [Zj 6, 15-17], protože lidské stvoření dokázalo vzdorovat svému Králi a Pánu. Lidské stvoření se oddělilo od svého Krále a Pána, aby se oddalo nejnižším instinktům do té míry, že dokonce démoni budou mít požitek z toho, že muži se vrhnou na stejné muže způsobem horším než zvířata. Tehdy bude celé Stvoření ohromeno a zahanbeno člověkem a jeho způsoby, a Země bude sténat, až bude skrývat tolik ohavnosti.

Zemětřesení zvýší svou intenzitu víc než v tomto čase, moře budou rozbouřená kvůli pohybům, vycházejících z hlubin Země a moří. Ekosystémy, zničené rukou člověka, nutí hmyz, aby hledal potravu v jiném prostředí a města zaplavená sarančaty a kobylkami, zanechají člověka bez potravy.

Chybí vám pokora, abyste pozvedli modlitby k naší Královně a Matce všech lidí. Náš Král a Pán Ježíš Kristus nepohrdá těmi, kdo přicházejí k jeho Matce prosit o její přímluvu.

Modlete se, vy všichni, modlete se, pohromy přicházejí v tichosti, některé vyvstanou před očima člověka, příčinou jiných bude špatně použitá věda.

Modlete se, všichni, modlete se. Buďte opatrní před umlčenou Pravdou, buďte opatrní a nevystavujte se nemocem, které se šíří po celé Zemi.

Modlete se všichni. Jednotlivé země budou trpět velkým zemětřesením, mezi nimi Střední Amerika, Chile, Ekvádor, Indonésie, Japonsko, Mexiko, Portoriko. Stát Kalifornie a město San Francisko se pohnou s velkou silou. Argentina se bude třást.

Velké sopky se stávají aktivní a většina lidí si jich nevšímá, dokud jim samým nezpůsobí utrpení.

Toto je velká nevědomost lidí, následují své idoly v hudbě, idoly ve sportu, ale o oznámení nebe nevědí nic. Nevědí, že je nebe varuje.

Vy, Boží lidé, lidé, kdo se modlí a dodržují Boží Zákon a bojí se Boha urazit, modlete se nejen slovy, ale probouzením vašich bratrů, kteří usnuli.

Vyzývám vás, abyste nekolísali, zůstali pevní ve víře a byli jako opravdoví bratři.

My, nebeské armády, vás střežíme. Vzývejte nás, abychom vám mohli pomáhat. Nezapomínejte, že máte anděly strážné, volejte je, mluvte k nim, dejte jim svolení, aby zasáhli a nenechali vás zabloudit.

Boží lidé, musíte čelit zkouškám a současně jít k CÍLI, zůstat jednotní s vaším Králem a Pánem Ježíšem Kristem, držet se ruky naší Královny a Matky, abyste se mohli těšit z radosti nebe už na tomto světě.

Nemějte strach, bytosti Lásky! Buďte pokorné, buďte dobročinné a zbytek vám bude přidán!

Ke cti našeho Krále a Pána nebe a Země.

Sjednocení v lásce Nejsvětější Trojice.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael.
Poznámka překladatele:
Zdroj: překlad španělského originálu do francouzštiny.
zpět