1079. Poselství Boha Otce ze dne 10. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEREÁLNOST


Podvody, větší než kdy dříve, jsou nyní předkládány mým lidem. Mnoho jich začne věřit věcem, které nemají žádný smysl – když to uvidíte, vězte, že jsou sváděni na scestí nereálností.

Tolik nespasených se nechává ukolébat mylnými představami, jež jim nechávají věřit, že mohou zaujmout místa, které mohli získat díky svým volbám v tomto čase. Odmítli Mne a odmítli mé cesty a mé svaté Slovo.

Ti, kdo stále nesouhlasili se Mnou a vedli ostatní k protestům, nebudou mít víc lítosti, vylévané na ně, neboť se rozhodli pro svůj hřích víc než pro Mne.

Bůh Otec


2Tim 4, 3-4
3: Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.
4: Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.

1Tim 4,1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

Zj 12, 9-11
9: A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

Řím 1, 28: Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.
zpět