1085. Poselství Boha Otce ze dne 18. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


KONEJTE MOU VŮLI


Mé děti, nadešel pro vás čas, abyste povstaly ve své autoritě v mém jménu. Přeji si, abyste natáhly ruku, uvidíte-li bratra, který je svázán. Chci, abyste rozdrtily tato pouta v mém svatém jménu, aby nevěřící mohli věřit.

Až vystoupíte ze své ulity a začnete tímto způsobem činit mou vůli, poskytnu vám zásadní průlom (tam, kde jej nejvíc potřebujete). Velmi si v tomto čase přeji požehnat všechny mé děti a velmi toužím, abych našel všechny mé děti, jak činí mou vůli.

Žijte požehnaný život, mé děti. Jděte vpřed a konejte mou vůli.

Bůh Otec

Mt 10, 6-8
6:Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.
7:Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
8:Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Dt 28, 2-8
2:A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3:Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4:Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu
a přírůstek tvého bravu.
5:Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6:Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7:Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8:Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.
zpět