1086. Poselství Boha Otce ze dne 15. března 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


DEJTE VAŠE DOMY DO POŘÁDKU


Moji lidé, konec časů je u vás. Konec všech věcí se blíží a vy nyní musíte dát do pořádku své domy, neboť všichni půjdete domů.

Musíte být připraveni kdykoli opustit Zemi. Uspořádejte své domovy tak, jako byste věděli, že je nyní opustíte. Dejte pokyny těm, kteří mohou zůstat pozadu. Někteří z vás opustí Zemi velmi brzy, a vy to nevíte a nejste připraveni – ani v duchu, ani ve svých domovech.

Musíte pochopit vážnost doby, v níž žijete. Nevidíte vážné hrozby, kterých je nyní plno ve světě kolem vás? Nevidíte znamení předpověděná v mém svatém Slovu pro tyto časy?

Zemětřesení a hladomory přicházejí, nepodobné ničemu, co jste kdy viděli. Pohromy, o nichž svět nic neví.

Připravte své domovy, svou mysl a ducha tak, jako byste odcházeli zítra. Pak bděte a modlete se za brzký návrat mého Syna.

Bůh Otec


2Kr 20, 1: V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amosův, a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít."

Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Mk13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.
zpět