1087. Poselství Ježíše ze dne 6. února 2020.

Nástroj: Mária Julianna.


VYŽEŇTE ZE SVÉHO SRDCE VŠECHNU ÚZKOST


Moje drahé děti, všechno už je naplánováno předem. Zanedlouho propukne pronásledování křesťanů. Bude tak rozsáhlé a důkladné, že sotva zůstane křesťan na zemi. Kdybych se Já nestaral o vás, nezůstal by mezi vámi ani nástroj. Velké soužení bude trvat jen krátký čas, proto dovolím, abych oddělil věrné od nevěrných. Ti, kdo Mě vroucně milují, dají za Mne svůj život, ale vlažní se odvrátí.

Moje drahé děti, připravujte se na velké soužení. Na svět se valí tak velké utrpení, jaké ještě před tím nebylo a už ani nebude. Kvůli vám, svým vyvoleným, zkrátím čas, neboť by nezůstal ani jediný přeživší. Kdybych to neudělal, Satan by uvrhl do pekla ještě i vyvolené.

Moje děti, vyžeňte ze svého srdce všechnu úzkost. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale nic jiného udělat nemohou. Nekonečně důvěřujte ve Mne! Já jsem všemohoucí a nekonečně vás miluji. O tom jsem svědčil i prolitím své krve. Držte se Mne a proste pro sebe ochranu mé drahé svaté Krve prolité za vás. Když to děláte, Satan se zahanbí a musí před vámi prchnout. Má Krev jej totiž pálí a oslepuje. Má Krev svědčí o mé mírné, obětavé lásce.

O obrovské oběti, kterou jsem přinesl pro vaši spásu. Nechci, aby zahynul byť i jediný mezi vámi. Dobře si zapamatujte, co jsem řekl o Jidášovi, který se zatratil: "Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nenarodil."

Mé děti, uskutečňujte můj hlavní příkaz: Proste Mě o milost víry a o to, abyste Mě tak vroucně milovali, že byste dokázali odevzdat pro Mne i svůj život. Tím rozumím nejen mučednictví, ale i obětavou a oduševnělou službu, kterou vyžaduji od každého, kdo Mě následuje.

Prosím vás, abyste si koupili nevyhnutelné základní věci: Potraviny, vodu a všechny ostatní potřebné věci, neboť i sem přijde velké soužení, a až obchody budou vyloupeny, nebudete vědět, kde naplnit vaše spižírny. Ze všeho si kupte jen tolik, nakolik máte místo, a když bude třeba, potravu vám rozmnožím. Budete moci vidět, jak náhle se rozšířila i tato epidemie. Žel, i Maďarsko potřebuje očistu, neboť je tu ohromné množství hříchu. Modlete se za svou vlast, zmírním pohromy kvůli vašim modlitbám.

Přijměte mé požehnání, které vám dávám s překypující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 21, 42: Ježíš jim řekl:Což jste nikdy nečetli v Písmech: "Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným?" Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět