1088. Poselství Boha Otce ze dne 20. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


LID, JENŽ JE OCHOTNÝ


Dívejte se nyní, jak dělám něco nového, mé děti. Volám ke Mně lid, který je ochotný.

Je ochotný odložit, co požaduji, aby odložil. Je ochotný se obětovat, aby činil mou vůli.

Je připraven držet půst a modlit se celé dny, dokonce i měsíce, za setkání se Mnou.

Dívejte se, jak volám lidi, kteří jsou připravení, aby se pozvedli, zatímco většina této generace připravená není. Tak mnoho mých dětí je soustředěno na sebe a dávají přednost svému vlastnímu pohodlí, před mým blížícím se královstvím.

Vychovávám lidi, kteří neposkytují útočiště skrytým hříchům v temnotě svých domácností. Budou bojovat, aby šli po mých cestách a poslouchali Mne. Donutí armády temnot k ústupu a půjdou v mém Duchu.

Bůh Otec


Iz 60, 1-3
1: "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde."

1Jan 5, 4: neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

Iz 58, 6: Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?

Ezd 8, 23: Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal.
zpět