109. Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


V TOMTO OKAMŽIKU VÁM NABÍZÍM ARCHU SPÁSY – SVOU MATKU


Moji milovaní lidé,

držím vás ve svém srdci. Neustále pozoruji svůj lid.

Ne všechno, co se stává, je způsobeno tím, co obklopuje člověka. Je to lidská tvrdohlavost, která nedovoluje mému Slovu proniknout do svědomí člověka, které ho udržuje v mé vůli tím, že se soustřeďuje na mé Slovo, aby můj pokoj byl prožíván každým z mých dětí v těle, duši a duchu.

Moji milovaní lidé, tělo jde jinou cestou než duše a duch. To ale není Pravda života v mé vůli; každý, kdo žije dál cestou těla, nedosáhne plnosti, aby mohl být se Mnou sjednocen.

Můj pokoj, hluboce prožívaný lidskou bytostí, je potravou, která ve vás udržuje nutnou vitalitu, aby tělo, duše a duch byly naplněny hodnotnou výživou, kterou plodí má láska, jež tak dává do pohybu a sjednocuje vše uvnitř i vně člověka.

Špatný vztah mezi tělem, duší a duchem byl příčinou, že lidstvo žije v chaosu, který vede k sebezničení, kvůli lhostejnosti s níž člověk pohlíží na mou lásku a na mé volání, aby žil správně a důstojně a udržoval pokoj ve svém životě..., proto se duchovní chaos odráží ve všem, co dnes lidstvo žije.

Mé děti klamou samy sebe, některé proto, že se oddávají ďáblu, jiné, protože říkají, že žijí v neustálém hledání, aby se setkaly se Mnou. To ale není pravda, je to jen další klam k rozšíření kontroly, kterou lidské ego uplatňuje nad každým z vás. Každý, kdo Mě miluje, odloží své ego, aby božská míza mohla udržet jeho organismus v jednotě, aby v každém okamžiku vzdávala lidská bytost nejhlubší vděčnost naší Trojici.

Každé z mých dětí se musí naučit být šlechetné a pokorné, aby mohlo proměnit osobní okolí, v němž žije. Nechápete, přes má neustálá volání, že pokud neodumřete osobním rozmarům, vy, mé děti, budete neustále herci, rozvíjející drama svého života, dokud se nedokážete na jediný okamžik sjednotit se Mnou a pochopit, že JÁ JSEM, KTERÝ JSEM [Ex 3, 14] a navždy se Mnou splynout.

Nevěříte v mé Slovo, které předjímá, oznamuje, varuje, a především, miluje...

Zapomínáte, že pýcha trestá každého z vás. Po cestě se setkáváte s následky minulé pýchy. Některé z mých dětí trpí velkým duchovním hladem, ale nemají rády se živit potravou, kterou jim přináším, aby rostly a toužily více po tom, co je duchovní, než po tom, co je z lidského ega.

Každý, kdo není připraven a přesvědčen žít v mé vůli, dřív nebo později zběhne.

Má vůle je vše, co člověk potřebuje, aby našel pokoj.

Moji milovaní lidé, abyste Mě našli, musíte nejdřív hledat pokoru. Bez pokory, každá reakce, se kterou se setkáte u svých bratrů, je výbojem vysokého napětí, kterému vaši bratři nemohou odolat. Má příčinu ve vašem jednání a exploze způsobí vážná zranění na osobní úrovni vám, i vašim bratrům.

Ne všechny mé děti jsou vybrány stát se mými posly, ani nejsou všichni poslové mými proroky, ale Já miluji všechny mé děti nekonečnou láskou.

Pokora je nutná, aby vám dovolila prožívat mou lásku na osobní a společenské úrovni. V tomto čase tato překážka, která vám brání respektovat a milovat mé vybrané, vyvolává u člověka závist a touhu stát se katem nejen mých nástrojů, ale i mé vůle.

Moji lidé, mluvím k vám, protože vám nechci dovolit žít s prázdnýma rukama, nic netušit o pramenu čisté vody a nevšímat si pokladu, který vlastní každá bytost, aby žila věčný život. Nevíte o tom, co jsem poskytl člověku, aby opětoval nejen mou lásku, ale stal se všeobecně nástrojem pokoje pro lidstvo.

Moji lidé, musíte použít svou inteligenci, abyste pochopili, že byste se neměli rozptylovat. Chvíle, kdy si říkáte, že to víte, je okamžikem, kdy nevíte vůbec nic o tom, o čem si myslíte, že víte. To je pýcha lidského ega, kterou nejste schopni překonat.

Milovaní, znáte sami sebe svým tělem nadaným vlohami, aniž jste objevili duši. Bez touhy k dosažení ducha, omezujete sami sebe k životu mysli, myšlenky a srdce, a tak zůstáváte velmi lidští a málo duchovní. Jste zcela uchváceni tím, co je světské a zabránili jste mému Božímu Světlu, aby vás zaplavilo moudrostí mého Ducha Svatého. Tím jste zastavili pravé poznání, které člověk nemůže žít v plnosti, není-li sjednocen s Duchem, aby to, co je světské, ho neznečišťovalo. Můj Duch dává člověku jen to, co je člověk ochoten svobodně přijmout.

Moji lidé, tělo, duše a duch musí být jedno. Soulad mezi nimi sublimuje lidskou bytost a promění ji tak, aby naplnila svou pravou misi na Zemi: BÝT MÝM DÍTĚTEM V PLNOSTI.

Moji lidé, dvě síly se postavily proti sobě během historie lidstva: Dobro a zlo.

V tomto rozhodujícím okamžiku je povinností každého z mých dětí rozpoznat naléhavost toho, abyste se stali nástroji mého pokoje. Každý by Mě měl znát, aby Mě miloval, a je to přesně nevědomost o nekonečné lásce mého Otce pro Vykoupení člověka, co vedlo lidstvo během historie k překroucení Pravdy a smyslu mého sebeobětování.

Člověk má nepokojného ducha, jemuž nebyla dána potrava Pravdy. Kvůli tomu, že mé děti dostaly ubohé instrukce, duch člověka bloudil různými, velmi zrádnými proudy v hledání větší spirituality, aby žil více podle mé vůle, více duchem a méně tělem. Člověk byl omezen a zlo uchvátilo jeho lidskou touhu, aby ho zkazilo a bylo příčinou, že hledá na špatných cestách, kam už proniklo zlo. To dokázalo růst až do bodu, kdy našlo tuto generaci, která Mnou opovrhuje a zamýšlí Mě vypudit ze Země, aby ji předala do panství Satana.

Milovaní, každý z vás vlastní duchovní sílu, a ta Mě přitahuje jako magnet, hledáte-li Mě správně.

Nemůžete Mě poznat jen intelektem...
Nemůžete Mě poznat jen touhou...
Nemůžete Mě poznat jen myslí, ani myšlenkou, ani rozumem...

Musíte vědět, že každé z mých dětí musí udržovat jednotu v sobě, aby Mě tato jednota přitahovala, a přitažlivost tohoto magnetu je: Láska, poslušnost, pokora, naděje, dobročinnost a víra...

To vše sjednoceno je silou, která Mě přitahuje.

Moji milovaní lidé, zlo se sjednotilo. Mé děti se vzájemně ničí v šílenství toho, že věří, že jsou držiteli mé Pravdy. Každý člověk si Mě vykládá, jak se mu zlíbí. Nemilujete Mě v Duchu a Pravdě, říkáte, že Mě znáte a posloucháte Mě velmi málo a s mizivým úsilím, za předpokladu, že vaše zájmy tím nejsou dotčeny.

Netrestám lidstvo, pyšné lidstvo se trestá samo tím, že dostává zpátky výsledek zneužívání svobodné vůle.

Oddali jste se zlu, které vás ovládlo, každý se sám stává rebelem proti mému Zákonu a vytváří své vlastní zákony, které vás vedou k duchovnímu a fyzickému zničení.

Země byla kolébkou člověka a člověk se nalézá přesně v okamžiku, v němž proroctví, zapomenutá a ignorovaná, se naplňují.

V tomto okamžiku vám nabízím archu spásy: svou Matku.

Hledejte její ochranu a její rukou najdete pravou cestu, jedinou cestu ke spáse a k věčnému životu.

Moji lidé, modlete se za Spojené státy, kde panuje zmatek a s ním se v této zemi projeví hněv. Síla zla uchvátila mysl mých dětí a ty omezily Boží Zákon, aby svobodná vůle byla řízena Satanem. Přírodní jevy ochromí tento národ.

Modlete se, děti, modlete se, Peru bude trpět otřesy, voda do něj pronikne.

Modlete se, mé děti, modlete se, Chile je otřeseno, vysoké hory ukazují svou sílu.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bývala dcerou, která odešla a zapřela Mě, bude otřesena, její území bude rozděleno.

Modlete se, mé děti, má církev se chvěje. Moji věrní se stanou věrnějšími a pronásledovatelé se stanou velkými nepřáteli mé církve.

Moji milovaní lidé. Nežijte, aniž byste se dívali na nebeskou klenbu. Lidstvo projde velkým otřesem.

Válka je postupně prožívána lidstvem jako neustálá hrozba, která se stane nejukrutnějším bojem v historii lidstva.

Můj lid bude trpět, a proto se musí připravit neustálým praktikováním své víry.

Sešlu k vám mého anděla pokoje, aby doprovázel můj lid. Bude mít mou vlastní lásku a přinese naději a víru mým vlastním. Nezapomeňte, že můj anděl pokoje se živí láskou, a kde láska bude odpírána, dveře k mému milosrdenství se zavřou. Lidstvo se musí samo stát hodno mého anděla pokoje.

Miluji vás, moji milovaní, miluji vás věčnou láskou.

"Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále" [Is 49, 16].

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět