1091. Poselství Matky Spásy ze dne 24. února 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

TVRDÍTE, ŽE NEBE A VĚČNÝ ŽIVOT JSOU VÝPLODY FANTAZIE


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Bůh je dokonalý, všechno dělá dokonale a přesto je vaše odpověď v rozporu s Boží vůlí – je velmi rozporuplná.

Velké a vážné události se stávají na Zemi a ty budou růst, aniž by se zastavily; čas už není časem a vše, co jsem vám oznámila během let, právě přichází… k lidem, kteří žijí, aniž by si uvědomovali důsledky svých činů a jednání.

Zdá se, že máte strach, když prožíváte přírodní události, které k vám přinášejí nebezpečí, ale tyto chvíle pominou a vy jste zase stejní. Pokrytci! Vracíte se, abyste si užili světských radostí, a bolest a úzkost mizí, tak jako mizí události, které vás vystrašily.

Žijete a přejete si to nejlepší, být nejlepší, aby vám bylo nejvíc tleskáno, abyste byli nejvíc chváleni… chcete však totéž duchovně, nebo žijete jen zdáním?

Člověk nevidí svou realitu, kterou vytvořil pro sebe svými vlastními nemorálními zákony, svou nevázaností, myslí pohlcenou tím, co mu umožňuje žít bez Boha, aniž by byl odpovědný za svá díla a své duchovní činy, a proto odmítá vše, co se odvolává na Boha.

Vytvořili jste nového boha hříchu a vzrušení tohoto světa, který vám dovoluje to, co VÁM JEDINÝ A OPRAVDOVÝ BŮH NEDOVOLUJE, PROTOŽE VÁS MILUJE A CHCE ZACHRÁNIT VAŠI DUŠI.

Ale vy, děti, jste vytvořily světského, liberálního boha a říkáte "jak je novátorský", tleskáte mu a uctíváte ho uprostřed velkých hodování, degenerace, úpadku, drog, alkoholu, smilstva, které vám Satan nabízí a vy, jako lidstvo, po něm velmi a bezvýhradně dychtíte.

Ale vy, děti, když jste překroutily Boží Slovo, také tvrdíte, že nebe a věčný život jsou výplody fantazie. Neberete v úvahu výzvy, které vám předává Nejsvětější Trojice a prohlašujete, že jde o lži a myšlenky nějakých bláznů a bez výčitek nebo strachu tvrdíte, že naplňování Božího Zákona je věcí minulosti, věříte, že vyšlo z módy a cítíte, že poslušnost a odevzdanost Bohu z lásky k Němu, nejsou pro tuto generaci. Myslíte si, že následování výzev nebe je záležitost nešiků, bláznů a těch, jimž chybí inteligence.

To je myšlení pokročilé generace, která řídí toto lidstvo. Vzpoury a popření pořádku, zejména duchovního, jsou každodenní záležitostí, strhávání obrazů a vstupování do chrámů uprostřed oslavy eucharistie je zábavné pro ty, kdo se zamořili činy Satana.

Běduji nad takovým opovržením Boží vůlí, Láskou lásek a "Alfou a Omegou"!

Běduji nad takovým množstvím mých dětí, které odmítají spásu a které jsou rozhodnuty zůstat v temnotách hříchu, neposlušnosti a vzpoury, které se líbí Satanovi.

Můj Syn je Cesta, Pravda a Život a kdokoli v Něj věří, bude žít navěky [Jn 14, 6].

Toto je pravda, Boží lidé, toto je pravda: respektovat, přijímat a milovat Přikázání, svátosti a milovat a naplňovat Boží Slovo.

"Mnoho je totiž povolaných, ale málo je vyvolených" [Mt 22, 14]. Ne proto, že Nejsvětější Trojice vás nemiluje, ale proto, že každý z vás odmítá ze své vlastní svobodné vůle.

Vy, děti, jste povolány, abyste následovaly mého Syna a jeho učení; jste povolány znát Jej a nechat lidem poznat jeho Slovo. Toto není čas zkřížit své paže a být zticha bez kázání: musíte probudit lid mého Syna, který spí a nepoznává Jej, musíte obdržet Boží stravu, abyste byly posíleny a náležitě připraveny.

Děti, vraťte se na cestu mého Syna, jelikož Satanova kořist roste každým dnem, neodmítejte jeho volání, když noc je blízko a nářky lidí se rozšíří po celé Zemi. Lidská bytost čekala do poslední chvíle a tato generace není jiná. Čekání pokračuje a Satan krade duše.

Nemoc postupuje (*) a člověk mlčí, ale jako Matka lidstva vás vyzývám, abyste zůstali v pohotovosti před virem, který vyšel z lidských rukou k lidstvu. Proto se člověk bojí, protože zná sám sebe.

Nečekejte mé děti, mor postupuje ze země do země a šíří se, proto jsem vás předem informovala o lécích (*) s nimiž byste měly bojovat proti těmto a dalším nemocem, jimiž budete napadeny.

Zatímco člověk spí, Země se stále silně třese.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy.

Modlete se, mé děti, modlete se za Chile.

Modlete se, mé děti, modlete se za Japonsko.

MODLETE SE ZA STŘEDNÍ AMERIKU.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, cíl je VĚČNÝ ŽIVOT, a ten nenajdete připoután k tomu, co je světské. Zůstaňte jednotné, abyste mohly přežít, zůstaňte na cestě, na niž vás můj Syn povolal.

Nebojte se, děti, pro tuto Matku je třeba, aby k vám takto mluvila. Nebojte se: Já jsem vaše Matka a neopustím vás. Jděte k mému Synu, odpovězte na jeho volání.

Nechť je má láska a mé požehnání novým probuzením.

V každém z vás.

Matka Maria
(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení


zpět