110. Poselství Matky Spásy ze dne 10. listopadu 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


SLEPÍ VEDOU SLEPÉ A ODMÍTAJÍ, ŽE JE NEBE VARUJE, ABY NEBYLI ZASKOČENI


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

vylévám požehnání na ty, kteří dávají pozor na volání Otcova Domu, aby plnili Boží vůli.

Na této cestě lidstva ne každý věří tomuto Slovu, ale přesto jste je viděli se naplnit, a uvidíte je se opět naplnit. Lidé viděli mého Syna, ale nepoznali Ho, stejně jako v tomto čase nepoznávají Boží Slovo.

V tomto čase vítězí závist jako následek neposlušnosti. Lidstvo se nedokázalo zbavit hříchu závisti kvůli pýše, která naplňuje lidské ego v soupeření o převahu nad svými bratry.

Můj Syn vás vyzývá, abyste poznali Písmo svaté, nejen ukládat verše do paměti, ale uvádět je do života.

Nezapomeňte: "Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj" [Jak 3, 16-18].

Mějte na paměti: "Svévolníku, nestroj úklady obydlí spravedlivého a nepleň místo, kde on odpočívá! Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci klopýtnou a zle skončí" [Př 24, 15-16].

Milované děti, závist je výsledkem neustálého našeptávání ďábla a jeho démonických duchů, kteří uvězní lidskou mysl, aby zničili vše, co je mého Syna. Nevěřte, že navštěvováním domu mého Syna se držíte dál od tohoto velkého hříchu, který vede k rozdělení.

Některé z mých dětí žijí vyhledáváním lží, neboť závidí dobro svému bratru a se svým zlým jazykem vyvolávají rozdělení. Mé ubohé děti, vy, jejichž jazyk je jako bič, který se obrátí proti vám a způsobí váš pád!

Milované děti, v tomto čase Zlý už není na číhané, ale vrhl se s velkým zoufalstvím na lid mého Syna. Cesta zla sklízí zlo, cesta dobra sklízí dobro a jednotu. Nechci mé děti rozdělené, chci, aby žily sjednocené ve společenství svatých.

Na tuto chvíli velkého zmatku budete vzpomínat jako na okamžik podvodu a ukrutnosti.

Každý, kdo nehledá dobro pro sebe sama a pro své bratry, je daleko od vlastnictví síly, nutné k překonání toho, co se blíží k lidstvu.

Mé děti, jste-li daleko od Pravdy mého Syna, budete snadno oklamány a budete samy odpovědné za svou vlastní bolest, kterou trpíte, a budete trpět. Znovu povstanou bratři proti bratrům, v přestrojení, aby skryli své tváře.

Lidé se znovu vrátili k uctívání ďábla. Ten otravuje lidskou mysl a zatvrzuje srdce tím, že na ně roubuje zlo, aby lidé neviděli rozdíl mezi dobrem a zlem a uráželi mého Syna, živeni závistí, hněvem a lžemi.

Kolik jen mých dětí odmítlo oznámení této Matky, kdy události jsou tak blízko k svému naplnění! S úžasem spatříte oblohu, která se zbarví krví, a uvidíte, jak koule ohně sestupují k zemi. Pak budete naříkat, nebudete však prosit o milosrdenství, ale urážet mého Syna.

Děti, uslyšíte o spojenectvích a rozhodnutích mezi těmi, kteří nedosáhli shody. Nevěřte tomu, neboť potom jeden z nich, který se cítí mocný a ovládá jiné národy, bude opuštěn, zrazen a zničen.

Drahé děti, modlete se za Spojené státy, předvedou ukázku moci. Budou zrazeny, aniž by si toho všimly, dokud nebudou trpět. Tento národ bude překvapen neočekávanou událostí, která se dříve nikdy nestala... a ta jimi otřese.

Drahé děti, modlete se za Itálii, pohled celého světa se obrátí k tomuto národu. Itálie se bude znovu silně třást.

Drahé děti, modlete se za církev. Církev mého Syna vstupuje do období velkého rozdělení.

Drahé děti, modlete se za Peru, tato země bude otřesena, její sopky vstoupí do fáze velké aktivity.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Francie vstupuje do rozsáhlého konfliktu, nečekaná hrůza přijde z tmy.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, Slovo mého Syna nemůže být modernizováno:

Co není ze světa, nemůže fungovat se světem...
Mír je poselství mého Syna...
Pravda je poselství mého Syna...
Láska je poselství mého Syna...

ČLOVĚK NESMÍ MÍSIT BOŽSKÉ S LIDSKÝM.

Tento čas si zaslouží veškerou pozornost každého z vás, abyste se i nadále zasvětili být lepšími lidskými bytostmi a dětmi Boha, Jednoho a Trojjediného.

Děti, nevzdalujte modlitbu od praxe, neusínejte před mým Synem, svěřte Mu své životy, aby vás zlo nezaskočilo. Připravte se přijmout mého Syna v nejsvětější eucharistii a vychutnejte si potravu, která sestoupí z nebes.

Respektujte jeden druhého, buďte svědky Lásky mého Syna – přítomného, živého a chvějícího se. Každý krok, který učiníte, by měl být zdrojem vnitřní obnovy.

Buďte ctnostní ve všem, co děláte, buďte poctiví a buďte láskou. "Být láskou" berete lehkovážně a podřizujete ji svým osobním názorům, aniž byste mysleli na svého bližního! Oznamuji vám Boží lásku, která by pro každé mé dítě měla být každodenním chlebem.

Člověk žije správným způsobem, miluje-li svého bližního, avšak žije v nepořádku, nemiluje-li svého bližního. Ten, kdo miluje, jak to nařizuje můj Syn, zná hloubku spravedlnosti, dobročinnosti a Pravdy. Volám vás, abyste byli lidskými bytostmi dobré vůle, a to je dáno tomu, kdo občerstvuje svého bližního a současně jeho bližní ho živí tím, co je jeho vlastnictvím.

Proč lidstvo chce žít bez Boží lásky, a jen s láskou tělesnou?

Protože Zlý navykl lidstvo žít tělem a ne duchem.

Musíte být čistého srdce, bytostmi dobrých myšlenek a skutků. Ztvrdlé srdce činí lidské stvoření sobeckým nástrojem nepořádku, tvrdohlavým a závistivým, a to panuje ve světě v těch, kdo odmítají mého Syna. Každý, kdo přijímá práci a činy mého Syna, má prosté srdce a ví, že můj Syn zkoumá i nejintimnější věci v srdci člověka.

Milovaní, hledáte-li mého Syna, hledejte Ho láskou. Chcete-li vidět mého Syna, pohlížejte na Něj v lásce, v Boží lásce, která je veškeré milosrdenství a veškerá spravedlnost, jež nedá špatnou mzdu spravedlivému.

Lidstvo nezná Boží lásku, ponořilo se do lásky světa, a ta ho vede k soutěživosti, k pádu, k následování stop lidských idolů. Zlý zplodil násilí, a to se šíří bez rozumu, jen nákazou v ztvrdlých srdcích.

Ďábel neodpočívá, neustále chrání ty, kteří jsou mu věrní.

Válka jde krok za krokem vpřed a slepý člověk říká: "Ještě nezačala..." Jak velkou chybu člověk dělá! Slepí vedou slepé a odmítají, že je nebe varuje, aby nebyli zaskočeni.

Drahé děti, odpovídejte na lásku mého Syna ke každému z vás správným způsobem. Poskytujte poučení jeden druhému. Miluji vás a chci, abyste byli v jednotě. Sjednotím lidstvo v mém mateřském srdci, abyste se stali jedno, jak si přeje můj Syn.

Jsem Matka všech lidí, volejte mě, křičte! Uslyším vás. Pojďte ke mně a najděte útěchu v mé náruči, abyste se mohli pozvednout i při nejmenšímu pádu.

Můj plášť vás ochraňuje. Pozoruji vás z nekonečnosti, čekám na vás s velkou láskou.

Neurychluji váš krok. Říkám vám, že obrácení je nanejvýš naléhavé, abyste našli sílu a z lásky k mému Synu zvládli zkoušky života.

Mysl je slabá, protože nemilujete věčnou láskou.

Pojďte ke mně, podejte mi ruku, a tak si udržíte pokoj, který dává zkušenost, že jste mnou chráněni a doprovázeni po jediné cestě: K Bohu – včera, dnes a navždy.

Miluji vás.

Svatá Matka Maria
zpět