1105. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 8. března 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

UDRŽTE SI VÍRU A BUĎTE PRAVDIVÍ


Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Jsem poslán Nejsvětější Trojicí jako princ nebeských milicí.

V tomto čase předvelikonočního půstu, v němž by se každá osoba měla připravit, aby se duchovně obnovila a změnila takto své způsoby a projevy vůči svým bratrům a sestrám, musíte pochopit, že tato postní doba je víc než vzpomínka. Je to Boží milosrdenství, které lidskému stvoření dovolí, aby se rozhodlo k definitivnímu obrácení po zbytek svého života.

Předvelikonoční půst je pro každého z vás, aby zvážil své jednání a činy s pevným předsevzetím obrátit se a od této chvíle, stále, v každém okamžiku života, v každé situaci, naplňovat toto rozhodnutí.

Před současnou generací, která se rozhodla vzdálit našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, vás volám, abyste se změnili, abyste žili tuto proměnu nikoli v úzkosti, nebo bolesti, ale v radosti věčné spásy a s vděčností vůči Nejsvětější Trojici.

Každý se musí prozkoumat bez masky a do nejmenšího detailu.

Přezkoumejte svou lásku k bližnímu! Ta neznamená jen pomoc bližnímu tím, že mu opatříte čím se nasytit, obléknout se a uspokojit jeho potřeby, jakkoli jsou důležité a naléhavé. Jde daleko za tento rámec.

Láska k bližnímu vede duši, aby se nevzdálila našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu. Láska k bližnímu je spravedlivá, plná dobroty, upřímná, miluje v Boží Lásce, je citlivá, nevyžaduje vzájemnost, rozumí svému bratru.

Láska k bližnímu je život morálky.

Láska k bližnímu pochází od Boha, je-li vedena Bohem, nikoli lidským pojetím.

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vycvičte se v ní do krajnosti a učiňte pevný úmysl napravit se v míře možného. Tento předvelikonoční půst není jako ty minulé, je to zvláštní půst.

Prožívejte tento půst, jdete-li tam, kudy jste dříve jen procházeli, nebo byli duchem nepřítomní jako většina lidstva, která žije pohroužená do falešných ideologií, osobních přání, nebo v sektách, které vytvořil ďábel, abyste ho zbožňovali, a tak jím byli uchváceni do propasti. Nejste si vědomi zápasu, který pokračuje nad vámi, boje mezi dobrem a zlem, [Gen 3, 15; Ef 6, 11-12], zápasu o duše, jejichž záchranou nás pověřil náš Král a Pán Ježíš Kristus.

Vraťte se, Boží lidé, vraťte se! Už se netoulejte, abyste byli schopni poznat opravdovou Lásku, Boží Slovo.

Boží lidé, svatý růženec v sobě obsahuje stálé obětování Božímu volání a je odpovědí Matky na Boží výzvu. Proto se modlete s takovou vírou, že ozáříte celý vesmír. Svatým růžencem, který se modlíte s mimořádnou láskou, zmírníte tolik věcí, které budete muset trpělivě snášet, tolik bědování, tolik hrůz, tolik zla, které člověk vytvořil svýma rukama a jímž se stal vyvedený z míry v tomto čase, kdy jím bude překvapen.

Neberte tato oznámení z nebes na lehkou váhu. Přijde čas, kdy hranice budou zbytečně zavřeny, protože nikoli přímo člověk, ale vzduch bude nositelem nákazy.

Milovaní, kajte se dřív, než vás zdrtí zármutek! Utrpení přichází k lidstvu, velké utrpení přichází, pandemie přicházejí. Proto Otcův Dům dovolil naší Královně Nebe a Země být tou, která svou láskou vám dá prostředky k ochraně před nemocemi, které přicházejí k lidstvu.

Nezapomeňte, že vše musí být použito s vírou, víra je hlavní příměsí, aby zázrak mohl být vykonán. [Mk 11, 24]; Žid 11, 1; 2Kor 5, 7].

Země se nepřestává třást, vy to víte, stejně jako o skutečnosti, že z vesmíru přijde hrozba pro Zemi. Jste vyburcováni Boží Láskou, i když na ni neodpovídáte.

Jak jen budou naříkat ti, kdo se vysmívali Božím výzvám, eucharistickým slavnostem a Božímu Zákonu, který je nedotknutelný!

Jak jen lidská rasa bude naříkat, že neodpověděla a že kvůli tomu bude trpět do krajnosti!

Nenechávejte se rozptylovat. Milujte Boha nade vše [Mt 22, 36-40]. Bůh je nejvyšší dobro, a jen tak Jej můžete milovat. Nezapomeňte, že není žádná míra, pokud jde o milování Boha: musíte Mu dát všechno.

Buďte vytrvalí, jste milováni na výsostech. Obdržíte ovoce vytrvalosti, rozhodnosti, oddanosti, upřímnosti. Obdržíte ovoce Božích rukou, plody opravdové věrnosti, plody víry, která se zřekla vlažnosti.

Jste milováni naší Královnou a Matkou Nebe a Země, pospěšte si chytit se jejích rukou.

Jste milováni Nejsvětější Trojicí: Udržte si víru a buďte pravdiví.

Buďte stvoření šlechetnosti v lásce ke svému bližnímu [Lk 6, 38].

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, buďte posly pokoje. My, nebeské legie, spěcháme, abychom vás ochraňovali.

Žijte s Kristem v eucharistii!

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH.

Svatý archanděl Michael.
zpět