1106. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEDOSTATEK


Uprostřed chaosu ve vašem světě, vše, co potřebujete, jsem Já. Ti, kdo se dívají na svět, budou žít v nedostatku, ale ti, kdo vzhlížejí ke Mně a následují Mě, budou mít dostatek.

Mé děti, chaos sestoupí tam, kde není dostatek ve světě kolem vás (V mém duchu jsem viděla scénu, která mi připomněla nákupní horečku při výprodeji na Černý pátek).

Nepřipojujte se k chaosu, ale vězte, že ve Mně jste v bezpečí. Ti, kdo vědí, jak odpočívat ve Mně a následují mé vedení, budou mít dostatek, budou v pokoji, přežijí vše, co se stane kolem vás.

Kde je můj Duch, tam je vždy pokoj, radost a láska. Nedostatek vyvolává strach. (V mém duchu jsem viděla Zlého, jak našeptává lidem, že nebudou mít dost a že bude hůř). Přeji si, abyste si odpočali ve Mně a dovolili Mi se o vás postarat. Dovolte Mi vám ukázat, kde jsou zásoby, budete-li v nouzi. Nepřipojujte se k chaosu. Ať není na vás vidět strach, neboť ten je od nepřítele.

Vstoupili jste do nového času, který bude vyžadovat přizpůsobení. Bude víc takových změn, jak budete pokračovat ke konci všech věcí, ke Konci dnů. Půjdete-li v mých cestách a budete-li Mne následovat, budete-li odpočívat ve Mně, ukážu vám cestu, kterou máte jít.

Ježíš


1Kor 14, 33: Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Fil 4, 6-7
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
zpět