1108. Poselství Matky Spásy ze dne 15. března 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

OCHUTNÁTE BOLEST, KTEROU JSTE ZPŮSOBILI BOHU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám vám v této hodině, kdy lidstvo potřebuje mého Syna, aby se oddalo obrácení.

Dnes, víc než kdy jindy, se lidstvo nachází v pološeru, kde panuje chaos.

Pološero se rozšířilo na velkou část činů a lidského jednání.

Jste svědky toho, že pro lidstvo se může vše změnit v jediném okamžiku. Nevzdáváte čest a slávu "Králi králů a Pánu pánů" [Zj 19, 16]; 1Tim 6, 15], ale vidím, že většina zemí se tváří v tvář pandemii proměnila v poušť.

Proto vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo k Nejsvětější Trojici a prosilo Ji, aby virus byl v její svaté vůli zastaven.

Vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo ve čtvrtek 19. března ve 3 hodiny odpoledne v každé zemi, kde jste se naučili modlitbu mého Syna (Otčenáš), a modlili se ji třikrát jako příjemnou oběť Věčnému Otci.

Je nutné, aby lidstvo úpěnlivě prosilo Nejsvětější Trojici, aby obdrželo od Božího milosrdenství, zklidnění této pandemie. Spolu s modlitbou vás vyzývám, abyste použili posvěcený olej, k němuž jste přidali kapku oleje dobrého Samaritána – pokud jej máte – a potřeli jím práh vstupních i zadních dveří vašich domovů. Mimo to, udržujte se ve stavu milosti, je to podstatná věc, dnes víc než kdy jindy.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, díváte-li se svýma duchovníma očima jak lidstvo pracuje a jedná, uvidíte, jakým způsobem jste svou svobodnou vůlí přešly od postavení Božího dítěte k životu nepřátelství vůči Bohu, a protože jste se dopustily závažných kacířství, ochutnáte bolest, kterou jste způsobily Bohu.

Milované děti, kolikrát jsem vás vyzývala k obrácení, aniž byste tomu věnovaly pozornost!

Je tolik "obílených hrobů" [Mt 23, 27-32] v církvi mého Syna, které přenesly svou duchovní slepotu na většinu lidu mého Syna. Pohřbily Pravdu volání mého Syna tak, že jeho lid není svatý, jak lid mého Syna musí být [Petr 1, 16].

Takže je to člověk sám, kdo je strůjce toho, co přichází na lidstvo, a budoucnost závisí na něm. Kolik času bude tedy ještě třeba, abyste žily uprostřed velkých hrůz a utrpení! To je bolest mého Syna: utrpení jeho dětí.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato chvíle by měla být pro vás příležitostí, abyste se vnitřně přezkoumaly, přemýšlely o svých dílech a činech a byly ochotné vstoupit na cestu, spolu s úsilím, které vede k očistě a obrácení. Je to chvíle pozvednout se duchovně! Můžete to udělat teď, nebo čekat ještě déle a trpět ještě víc.

Jako Matka vás chci vést po bezpečné cestě. Záleží na každém z vás, jestli mi to dovolíte, nebo ne.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato generace se neliší od předcházejících generací, které zůstaly necitlivé k Božím výzvám, až se ocitly před okamžiky, které neočekávaly.

Náš milovaný anděl pokoje se stále modlí před trůnem Nejsvětější Trojice a čeká na Boží příkaz, aby přišel dotknout se srdcí, probudil spící, chránil slabé, ale kteří neztratili víru, a aby zůstával po boku těch, kdo vědí, Boží milosrdenství je všechna láska a odpuštění, které se vracejí k mému Synu.

Modlete se, aby čas byl zkrácen a aby události se staly brzy.

Milované děti, světský život vás uzavírá, život zasvěcený Nejsvětější Trojici vás osvobozuje.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, otřesy země nečekají.

Modlete se, mé děti, modlete se, aby každé lidské stvoření odpovědělo na Boží volání a tím zmírnilo budoucí utrpení.

Modlete se, mé děti, modlete se. Instituce církve mého Syna ohromí lidstvo, víra se vzdaluje ještě víc.

Modlete se, mé děti, modlete se, aby mé děti nebyly kořistí strachu, vědouce, že ekonomika otřese lidstvem.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, odpovězte na výzvy, které vám dává Nejsvětější Trojice. Buďte bratrské, už se nepřipoutávejte k hříchu.

Pokračujte v tomto Předvelikonočním půstu, ale v duchu pokání. Neurážejte Boží srdce mého Syna. Žijte každý den, jako by byl poslední ve vašem životě.

Nemějte strach!
Cožpak nejsem s vámi, já, vaše Matka?

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět