111. Poselství Ježíše ze dne 6. září 2016.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


BERTE JAKO VELKÉ VYZNAMENÁNÍ, ŽE SVŮJ ŽIVOT MŮŽETE DÁT ZA MNE


Moje drahé děti,

přichystejte se. Hodina už nadešla. Vaše krev bude prolévána za Mne. Už je všechno naplánováno a přichystáno. Není to nic jiného než naplnění evangelia. Proto se, mé maličké děti, nevzpírejte. Berte jako velké vyznamenání, že svůj život můžete dát za Mne a za evangelium, kvůli němuž jsem zemřel i Já. Rozsévačem mé církve je krev mučedníků, kteří svou věrností a láskou oslaví Boha. To učinil svatý Jan Křtitel, moji apoštolové a mnozí moji následovníci, kteří žili horlivě učením evangelia.

Moje děti, už je tady hodina, kdy Mě musíte vyznat před tímto hříšným pokolením. Nebojte se! Když Mě vyznáte a z lásky ke Mně položíte svůj život za evangelium, opustíte zeměkouli, ten maličký bod, jako svatí. Vystoupíte ze svého pomíjivého těla z prachu, a před vámi se otevřou vámi nikdy neviděné perspektivy. Tak budete žít v mém království jako moji svatí andělé, kteří jsou obrovští: "A v ruce držel rozevřený svazeček svitků. Pravou nohu postavil na moře a levou na zem" [Zj 10, 2].

Navždy se ponoříte do Mne jako maličká kapka vody do nekonečného oceánu lásky. Tehdy bude Bůh všechno ve všem. Navždy se sjednotíte se Mnou, se svým Bohem Vykupitelem. Nebude vám stačit celá věčnost, abyste se naplnili nekonečnými zázraky, radostí a pozorováním mého svatého Světla, abyste Mě vychutnali a oslavili Mě spolu s nedohledným vojskem blažených duší a s mým nespočitatelným množstvím svatých andělů.

Moje děti, prahněte po Mně, po mém svatém Světle. Vaše touha Mě velice oslaví, neboť tím vyjádříte svou důvěru vloženou ke Mně, ale i svoji lásku. Kdo Mě skutečně miluje, ten nenávidí hřích. Nedokáže hřešit a nedává se do řeči s pokušitelem.

Mé děti, vy se nikdy nebojte smrti a ničeho. Strach a obavy jsou od Satana. V lásce není strach. Když Mě opravdu milujete, pohrdnete smrtí, která je jen práh do věčného života. Opovrhnete každým utrpením, neboť padnete do mé náruče. Důvěřujte Mi, neboť jsem s vámi každý den, až do konce světa. Především mým dětem, které trpí nouzí a přinášejí Mi oběti, dám pocítit svou utěšující a pomáhající přítomnost.

Ony nejvíce zakusí moji božskou sílu a lásku, kterou na ně vylévám. Bez mé milosti by ani jediný mučedník nedokázal dát za Mne svůj život. To proto, že tehdy Satan útočí s mimořádnou silou. Ale v mé přítomnosti se vytratí, uteče, ztratí svou sílu.

Ach, moje drahé děti, kdybyste jen na okamžik viděli, co na vás čeká v království mého Otce, prosili byste Mě s pláčem, abyste tam přišli co nejdřív.

Moji maličcí, hodina je už zde. Radujte se a plesejte, neboť když věrně vytrváte vedle Mne až do konce smrti, získáte to úžasné věčné štěstí, o němž jsem vám pověděl.

Žehnám vám mým posilujícím požehnáním pro konečný velký souboj se Satanem, a ochraňující láskou mého srdce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět