1116. Poselství Boha Otce ze dne 20. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ODHALÍM TAJEMSTVÍ


Mé děti, pracujte k poznání a prokažte si, že jste dostatečně schopné, aby vaše srdce mohlo pochopit vážnost toho, co přichází do vašeho světa. Uděláte-li to, odhalím vám tajemství, které lidé toužili poznat od začátku času.

Je mnoho pokladů zjeveného vědění tady se Mnou, ale tak málo z vás je hodno obdržet je na zemi.

Bůh Otec


Zj 13, 2-3
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;

Zj 13, 6-8
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

2Tim, 15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

zpět