113. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


VÍRA LIDÍ VYHASÍNÁ JAKO PLAMEN SVÍCE ZHÁŠENÝ VĚTREM


Můj milovaný lide,

v každém tepu mého srdce je každé z mých dětí.

Přicházím k vám, abych zahojil vaše rány, zmírnil vaše trápení a dal vám vše, co potřebujete, abyste mohli pokračovat v tom, co je správné. Někdy ode Mne očekáváte to, co se pro vás nehodí. Já vám ale dávám, co vás dělá částí mého stáda.

Buďte si vědomi, že "Já jsem Cesta, Pravda a Život" [Jan 14,6], Já jsem Herec i Divák, jsem Lékař i Lék. Někdy jsem obvaz na ráně, jindy jsem nit, která sešívá, a někdy lékem na bolest. Při jiných příležitostech jsem jemný vánek, jenž pomáhá uzdravit ránu, a jindy... jsem kartáč, jenž ránu očistí.

Můj milovaný lide, každé z mých dětí musí plnit Zákon lásky, jen tak budete žít v Pravdě.

Ten, kdo se ode Mne vzdaluje, miluje nejvíc sebe, miluje své lidské ego, a nakonec pohrdá tím, kdo je vedle Mne...

Každý, kdo miluje nejvíc sám sebe, je proniknut fluidem pýchy, sebelásky, závisti, beznaděje, nesmířlivosti, domýšlivosti, krutosti, týrání, pošetilosti, posedlosti, zneužívání, nepřijetí mé vůle...

Ten, kdo se ode Mne vzdaluje, si vždy najde záminku, aby jeho bratr byl obětním beránkem a on sám byl jeho katem.

Kdokoli se ode Mne odvrací, vnucuje se svým bratrům, dokud ho jeho pýcha neudělá pro ně nesnesitelným. Ne, moji milovaní, otevřete své duchovní oči a rozlišujte...

V tomto čase duchové neklidu ovládli některé z mých dětí, aby udržovali můj lid v neustálé bolesti. Musíte rozlišit, co přichází ode Mne jako nutnost pro duši a co k vám přichází, aby vás rozrušilo, deptalo a vyčerpávalo, abyste opustili mé cesty. V mém lidu musí každé lidské stvoření být tím, kdo ukazuje svým bratrům cestu ke Mně, a ne tím, kdo je ode Mne vzdaluje. Ten, kdo je zatvrzelý, neroste, nic ho neuspokojí. Pokornému člověku stačí, aby Mi sloužil a nabízel Mi to, co má, a co může i nemůže, neboť se snaží ze všech sil.

Moji lidé, v tomto čase jednota a bezpečí těch, kdo kráčí v mé Pravdě, jsou nezbytné. Připravte se v duchu, buďte si vzájemně nápomocni, aby se vaše duchovní smysly rychle rozvinuly.

Moji lidé jsou zmatení, když slyší, že nynější znamení času nejsou znamení, ale věci, které se musejí stát a které jsou přirozené. Musíte si být vědomi, že duchovně slepí jsou ti, kdo nechtějí vidět nynější znamení času jako varování, aby se lidstvo probudilo. Místo toho říkají mým dětem, že vše, co se děje, je naprosto normální.

Moji lidé, uvidíte bratry, kteří popírají nynější znamení času jako poselství určené vám, abyste se v duchu připravili. Uvidíte je spolu s těmi, kteří pohrdají mou Matkou.

Moji lidé, bojujete proti zlým duchům, kteří se potulují po zemi a kazí lidi, kradou duším spásu. Jsou to démoni, kteří vyšli přímo ze samotného pekla a hoří závistí, když vidí, jak Mě uctíváte, přijímáte Mě, pracujete pro mé království a oznamujete svým bratrům čas, v němž se nacházejí.

Démoni se třesou hněvem namířeným proti vám, kdo jste požehnáni mým Otcem.

Lidé, zkažení hříchem, zamořili společnost v každém ohledu. Jed rozkoše a nevědomosti je zvolna vyléván na lidi s úmyslem, aby Mě zapírali a nedůvěřovali Mi.

Víra lidí vyhasíná jako plamen svíce zhášený větrem.

Začne jedno z nekrutějších náboženských, rasových a ekonomických pronásledování. Choroby, seslané na lidstvo zneužitou vědou, budou neznámé a přijdou náhle.

Modlete se, mé děti, modlete se, příroda otřese člověkem.

Modlete se, děti, modlete se, Peru se otřásá, objeví se choroba.

Modlete se, mé děti, modlete se, má církev bude překvapena.

Můj lide, trvám na Zákonu lásky a na vzájemné dobročinnosti. Rozpoznejte dobročinné bytosti – mají dobré svědomí a srdce překypující Pravdou, nejsou to lidé předstírané víry.

Má Pravda je Láska, má Láska je má Pravda.

Miluji vás.

Váš Ježíš
zpět