1120. Poselství Ježíše ze dne 25. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZATŘESENÍ


Věnujte pozornost tomu, co připouštím, abych zatřásl těmi a probudil ty, kdo spí v této pozdní hodině. Všímejte si mých metod a poznáte, kdy se pohybuji mezi vámi. Přeji si zachránit více duší.

Nastavte své srdce tak, abyste pocítili, že toto zatřesení bude pokračovat od nynějška až do konce všech věcí a bude pokračovat ve své intenzitě v míře, jak se bude blížit konec.

Je mým přáním, aby všichni lidé zcitlivěli své srdce pro Mne. Naplánoval jsem mnoho událostí, abych pomohl nevěřícím přijít, aby Mě poznali. Mé děti, modlete se za ty, kdo nevěří, modlete se za ty, které neznáte stejně jako za ty, které znáte, neboť brzy mnozí projdou do věčnosti beze Mne.

Ježíš


Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

1Tim 2, 3-4
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

2 Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
zpět