1121. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. března 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

BEZ VÍRY NENÍ MOŽNÉ NIC


Milovaní Boží lidé:

Jako posel Nejsvětější Trojice a naší Královny Nebe, musím vám především oznámit, že je to poslušnost, která vás zavede na správnou cestu [Jan 14, 32].

Pokora a touha po dobru vůči našim bratrům jsou nutné, abyste jako stvoření, která vyzařují dobro, šířily Boží Lásku v každém Božím dítěti, které v této chvíli potřebuje modlitbu a požehnání.

V těchto hodinách, oznámených už dříve, byli lidé vedeni k tomu, aby přemýšleli, meditovali, zastavili se na cestě ve chvíli velké vážnosti a naprosté odpovědnosti, a učinili rozhodnutí spasit svou duši.

To, co žijete, je vážné, i když to není virus jako ostatní, které přijdou s větší silou. Je to virus dobře navržený k tomu, aby nakazil co největší počet lidských stvoření. Proto musíte být předvídaví a přijmout nezbytná opatření.

Lidstvo dostalo přírodní léky, které vám pomohou zvládnout nemoci, ale vy rychle zapomínáte, co vám bylo odkázáno nebem.

Boží děti, vy jste mystické Tělo Krista Krále a Pána a musíte úpěnlivě prosit nebe osobním i společným rozhodnutím v modlitbě. Neboť modlitba odstraňuje vše, co je před ní a vítězí nade vším. Ale modlitba musí mít koření víry. Bez víry není možné nic.

Síla svobodného zednářství se ve světě už dá cítit, a sjednocená s mocí vládců Země, se tajně chystá pokračovat ve zmenšení světové populace, aby antikristu urovnala cestu.

Dalším prostředkem nátlaku, který zednářství uplatní na Zemi, je nedostatek potravy. Tím člověk ztratí kontrolu nad sebou a ukáže svůj nejdivočejší instinkt. Strategie svobodného zednářství byla plánována tak, aby ovládla lidstvo strachem.

Boží lidé, tato pohroma je mimořádně nakažlivá, nesmíte se jí vystavit, ale tato lekce musí být všemi vnímána očima víry, takže budete moci pozorovat moc této elity, která vám vnutí jedinou vládu, jediné náboženství, jednotnou měnu, jednotné vzdělání a vyhladí tři čtvrtiny světové populace, aby antikrist byl rychle přivítán.

Křesťan, který je slabý ve své víře, slabý ve svém přesvědčení, slabý ve svých iniciativách, křesťan, jenž je otrokem falešných nedělních pobožností – takový je profil těch, kdo jsou většinou členy Božího lidu.

Eucharistická oběť byla odstraněna, a to je jasné znamení převahy zednářství nad církví našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Dali vám chleba, ale přijímáte kameny.

Je třeba, abyste úpěnlivě prosili a modlili se v každém čase [1Thes 5, 16-18; Ef 6, 18; Dn 6, 18] s vírou. S vírou, aby vaše modlitby byly vyslyšeny a epidemie ustala. Je třeba, abyste přijímali duchovně s vírou, úctou a láskou. Je nutné, abyste působili proti zlu Boží mocí nad jeho lidem!

V tomto čase, který žijete, je svobodné zednářství nad lidstvem, je to čas ovládání, vření, rozporů, vandalismu, pomsty. Musíte najít útulek u Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky Nebe a Země a u nás, vašich ochránců.

NAPRAVTE SVÉ CHOVÁNÍ!

Nevzdorujte obrácení! [Mk 1, 14]. Neočekávejte antikrista jako osobu záchrany, neboť vám nabídne dokonce i věčný život, a bude až příliš mnoho těch, kteří budou k němu spěchat a zatratí se.

Já vám to oznamuji, abyste nebyli překvapeni. Boží láska je nekonečná a neporovnatelná, ale vy si musíte určit své místo.

Ve svém způsobu bytí se musíte podřídit Božím mravům a ne způsobům světa. Musíte být poslušní výzvám Boha, abyste mohli zvítězit nad zlými zvyky, které vás doprovázejí po cestě, kvůli nimž se nenacházíte na cestě ke svatosti.

Lidé se vzpírají opustit své vlastní omyly, svá špatná rozhodnutí, svou libovůli a výsledek je katastrofální.

Všechno se zrychlilo. Setkání člověka s velkými událostmi je již zde! Proto vás vyzývám k víře, neotřesitelné víře, k pokání, k statečnosti Božích dětí, k předvídavosti, ale ne abyste selhali. Musíte si udržet planoucí víru, jinak vás bouře smetou.

Žijte v poledne, tam, kde Boží slunce září v zenitu, všechny osvětluje a ohřívá, tam, kde temnota neexistuje, tam, kde se nachází jen světlo a kde Královna a Matka Nebe a Země je korunována každým z vás, svými dětmi, které plní Boží vůli. Aniž byste zapomínali, že "Žena oděná sluncem a s měsícem pod nohama", je Matkou lidstva [Zj 12, 1].

Udržujte se blízko Krista, Krále, nezapomínejte, že Společenství se rozšiřuje a ve vás se šíří v každém z vašich skutků a jednání. V jednotě s Boží vůlí.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael
zpět