1127. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. dubna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Michael

PŘIPRAVTE SE NA BLÍZKOST VAROVÁNÍ


Děti Boha, jediného a Trojičného:

Boží Láska se šíří do celého stvoření v hledání těch, kdo Jej milují.

Na začátku Svatého týdne vás vyzývám, abyste byly milosrdné k sobě a s upřímností a jasností přezkoumaly činy a díla celého svého života, abyste dobrovolně odstranily nečistoty ze svého srdce a připravily se jít na cestu Kalvárie, k níž přichází lidstvo.

Náš nejvyšší Král si přeje, aby jeho děti Jej vzývaly se zkroušeným a pokorným srdcem, prosily o Boží odpuštění, aby mohly pokračovat na pravé cestě k věčnému životu, ne bez toho, že by nejdřív poznaly a litovaly urážky učiněné Nejsvětější Trojici, která je přítomná v každém lidském stvoření.

Musíte se nejdřív uchýlit k Nejsvětější Trojici, abyste našly duchovní sílu a mohly jít dál, aniž byste se ztratily. Musíte vzít za ruku naši Královnu a Matku, abyste mohly vstoupit s duchovní silou na cestu velkých bitev, neštěstí, hladomoru a toho, co vyvede člověka z rovnováhy – pád ekonomiky.

Vy, jako lidstvo, jste přijaly věci tohoto světa a našeptávání ďábla a nakazily jste se velkou, ďábelskou chorobou pýchy. Nedíváte-li se do svého nitra, nebudete moci rozpoznat to, co není od Boha, vy, které jdete tak daleko, že nacházíte ospravedlnění, i když odporujete daru života.

V tomto čase člověk čelí výsledku svých činů a žije v panice, která zachvátila většinu lidí.

Směřujete k okraji propasti, a proto já vás vyzývám, abyste znovu rychle našly pokoru a dřív, než budete křičet k nebi, aby vám naslouchalo, musíte projevit kajícnost nad spáchanými urážkami a rozhodly se pro úplné obrácení. Lidské stvoření, které se neobrátilo, chodí mezi kameny a trním, které činí cestu obtížnější.

Boží lidé, svýma očima uvidíte začátek války mezi armádami a ne jen válku bakteriologickou, v níž žijete. Ach…, jak Boží hněv sestoupí na ty, kdo svrhli bolest nemoci na lidská stvoření!

Je třeba, abyste pracovali na svém duchu v plném vědomí, s absolutní vnitřní svobodou tak, abyste se viděli, jací jste a mohli chodit bez berlí lidského ega.

Jste milováni naším Králem. Toto je čas kdy Jej musíte hledat, aby k vám mohla přijít nebeská pomoc, a vy jste nepadli do spárů zla. Budete přesyceni nabídkami všeho druhu, ale dobře víte, že jste v temnotě, kterou na lidstvo vylilo zlo.

Vy, Boží lidé, buďte silní, abyste nakonec nebyli vrženi do ohnivé pece, kde bude pláč a skřípění zubů! [Lk 13, 28].

Nejste sami, žijte plně památkou Svatého týdne, nabízejte vaši vnitřní proměnu, žijte každý den, jako by byl poslední. Meditujte o minulém životě, abyste obnovili to, co musíte znovu obnovit v jednotě s Boží vůlí a tím, že změníte svůj život, najdete nutnou podporu pro to, co má přijít.

Země se bude silně třást. Tato pohroma se ještě zvětší.

A vy se připravte na bezprostřední blízkost Varování, jemuž všichni lidé budou muset čelit.
Nežijte tyto dny v lhostejnosti…

Dívejte se za to, co je vám předkládáno, hledejte lži, hledejte, co skrývají mocnosti, hledejte, co spřádají za tímto utrpením lidstva, které znovu upadne do této nemoci.

Vy, Boží lidé, nezapomeňte na léky, které vám dalo nebe, abyste je použili v tomto čase. (*)

Jste ochraňováni. Rozvíjejte tuto ochranu tím, že se stanete dětmi Boha v "Duchu a Pravdě".

NAŠE LEGIE VÁS OCHRAŇUJÍ.
BUĎTE HODNI TÉTO OCHRANY!

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!


Svatý archanděl Michael
(*) Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.
zpět