1131. Poselství Matky Spásy ze dne 8. dubna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

BOJTE SE TOHO, KDO VEDE VAŠI DUŠI K ZATRACENÍ


Vroucně milované děti mého Neposkvrněného srdce:

Žehnám vám, vítám vás v mém srdci, aby všechny v něm mohly zůstat v bezpečí.

Milované děti, zůstávat v bezpečí neznamená být zbavené toho, co přichází, ale čelit všemu v pokoji, bez zoufalství, s vírou dětí které plní Boží Zákon. Vnitřně se oddejte mému Synu, který je Láskou pro vaše bratry a žijte v naději a dobročinnosti, ze srdce odpouštějte a zůstávejte v modlitbě nejen ve slovech, ale praktikujte ji v činech a ochraňujte vašeho bratra. Nepřestávejte být poslušné Božích příkazů a Boží světlo osvítí vaši cestu.

Milované děti, v tomto čase musíte žít duchovní přijímání naplno. Plně, celou svou duší, silou a smysly, se srdcem překypujícím láskou k mému Synu, aby mohl být stále uctíván svým lidem.

Síla Božího lidu je nekonečná, když tento lid žije v Duchu a Pravdě, v důvěrnosti mého Syna. Když lid mého Syna nese s sebou poklad nebes, který žádný mol nezkazí, ani zloděj neukradne [Mt 6,  9-21]. Takový lid kráčí v harmonii, ve víře a lásce, protože mohou zabít vaše tělo, ale duši zabít nemohou.

Milovaní, bojte se toho, kdo vede vaši duši k zatracení.

Neztrácejte víru, neříkejte: "k čemu je dobré žít vzhledem k tomu, co má přijít", naopak, stvoření slabé víry, připravte se zasloužit si věčný život, připravte se žít, co bude Boží vůlí, v jednotě a se soucitem, abyste si mohly zasloužit Boží milosrdenství.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, kolik z vás čte tato odhalení a nevěnují jim pozornost. Nedívají se, nevidí, jejich uši jsou zacpané, protože jejich srdce zůstává tvrdé.

Toto je pro vás čas, abyste byly opatrné, aby Boží láska mohla ve vás přetékat v přítomnosti tolika bolesti, kterou zakouší lidstvo. Buďte opatrné, díváte-li se na ty, kdo vás vyzývají pohlížet na tento virus jako na něco jiného, když víte, že vyšel z lidských rukou s cílem zmenšit lidskou populaci.

Nasměrujte vaše modlitby k lidstvu – modlitby zrozené v čistém srdci. Pošlete je všem vašim bratrům, aby mohli přemýšlet během tohoto Svatého týdne, kdy je připomínáno utrpení, smrt a vzkříšení mého Syna.

Vidím tolik lidských bytostí, kteří jsou Šimonové z Kyrény od kříže mého Syna [Mt 27, 32], aniž by si toho byli vědomi – Šimonové z Kyrény pro své bratry, kteří trpí a o které se láskyplně starají.

Toto je kříž mého Syna, to je, co najdete v kříži mého Syna: "Lásku, sebezapření, naději, sebeobětování, víru". Všem těm, kdo jsou Šimonové z Kyrény pro své bratry na celém světě, říkám: Utrpení našeho Pána Ježíše Krista je činné a chvějící se v každém z jeho dětí.

Proto ti, kdo chtěli zahnat do slepé uličky lid mého Syna, mé děti, je přivedli k růstu v pokoře, v lásce, ve zbožnosti, sebeobětování, dobročinnosti, v Boží vůli a lid mého Syna se zvětšil připojením nových věřících. Ti, kdo nevěřili, nyní věří, jsou svědky zázraků před svýma očima a jsou znovuzrození ve víře.

Ve víře lidu, který neztrácí odvahu, ale který se rozrůstá a vzpomíná si nejen na utrpení mého Syna, ale na jeho zmrtvýchvstání, se rodí děti v tomto zmrtvýchvstání, které šly těžkými cestami, a zapomněly LÁSKU. Nyní se obracejí k mému Synu a říkají: "Tady jsme, Pane Ježíši Kriste, abychom sloužily svým bratrům a plnily tvou vůli".

Ti, kdo považovali ďábla za svého Boha, se skrývají, zatímco lid mého Syna se modlí a nachází se v praktikování Boží lásky, modlí se neúnavně jeden za druhého.

A v této praxi lásky k bratru, kde bratr je další Kristus, kdy se vynořuje to, co bylo skryto, co bylo zapomenuto… Láska k mému Synu vyvstává a lidské stvoření klíčí k věčnému životu.

Nemějte strach, mé děti, nemějte strach!

Uprostřed bolesti, LÁSKA mého Syna se rodí v jeho dětech.

Proto Nejsvětější Trojice poslala nebeské legie, aby označila jeho lid pečetí. Tato Boží milost je postupně dávána od jistého času až do chvíle, kdy očištění a věrní budou jako jeden se svým Pánem a svým Bohem.

Nemějte strach!

Cožpak nejsem tady, tvá Matka?

Žehnám vám.

Matka Maria

zpět