1134. Poselství Boha Otce ze dne 10. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TAK, JAKO CHODIL ELIÁŠ


Přeji si těsnější krok s vámi. Přeji si, abyste trávili čas se Mnou, abych se mohl odhalit ve vašich životních situacích.

Ještě jste nešli na úrovni, kterou vám nabízím.

Nechal jsem nejlepší na konec, mé děti, a chci, aby všechny mé děti chodily tak, jako chodil po zemi Eliáš.

Jestli Mě ustavičně hledáte, jestli obětujete ve svém životě věci, které se Mi nelíbí, když trpce litujete svých zlých činů, odhalím se vám novými způsoby a vy půjdete v mé nesmírné moci.

Dám vám krásu za popel.

Bůh Otec


Žid 12, 1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

Gal 5, 16-17
16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17: Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.

Sk 3, 19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.

1Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

Iz 31, 3: pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě.
zpět