1136. Poselství svatého archanděla Michaela na Velký pátek, dne 10. dubna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NEPŘIJÍMEJTE NÁHRAŽKU SVATÉ EUCHARISTIE


Milovaní Boží lidé:

Jako obránce lidstva, s mečem v ruce namířeným vzhůru a s mými andělskými legiemi ve službě Boží vůli a v poslušnosti k Boží výzvě, stojíme před vámi.

Stejně, jak jsme sledovali cestu na Kalvárii našeho Krále a Pána Ježíše Krista, nyní sledujeme cestu jeho lidu, a jak byl znovu podmaněn a zbaven svého vlastnictví.

V této chvíli nejistoty, v níž tato generace žije, vyzývám vás, abyste byli poslušní Božího Slova, vyzývám vás, abyste nepochybovali o nekonečném Božím milosrdenství, které vám odpouští v míře, jakou si neumíte představit. Neváhejte ani vteřinu činit pokání z hloubi srdce, s pevným úmyslem nápravy a jděte přijmout odpuštění svých vin.

V této době, kdy nemůžete přijímat svátost smíření, prožívejte toto pokání upřímně ve svém srdci, hluboce a s pevným úmyslem nápravy čekejte na příležitost se vyzpovídat. Oddejte se našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a spoléhejte na pomoc naší Královny a Paní Nebe a Země.

Lidstvo kráčí vstříc velkým zprávám, které jím otřesou, včetně některých, jež se týkají církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Vy velmi dobře víte, že Katechon (*) stále znovu zabraňuje definitivnímu objevení nepravosti, posílen nejsvětější eucharistií, centrem, silou a eucharistickým zázrakem, sestupujícím z nebe v každé eucharistii.

Náš Král a Pán Ježíš Kristus je přítomen se svým Tělem, Krví, se svou duší a božstvím ve svátosti eucharistie, v živém chlebu, sestupujícím z nebe [Jan 6, 41-51].

Eucharistie, srdce Božího lidu, je cílem útoku nepřátel církve našeho Pána a Krále Ježíše Krista. Už velmi dlouho bojují proti eucharistii, aby mystickému Tělu Kristovu odňali to, co je ochraňuje.

Toto je chvíle, na kterou čekala světová elita, aby zaútočila na Boží lid.

Milovaní, nezoufejte, pokračujte v duchovním přijímání se stejnou vnitřní touhou přijmout Krista v eucharistii, která otřásá nebem a zemí a působí velké utrpení ďáblu.

Účinkem vroucí touhy přijmout svatou eucharistii, vaše předchozí přijímání se rozzáří a ulehčí duši. Nepřijímejte náhražku svaté eucharistie, ani nevěřte těm, kdo vám říkají, abyste zapomněli na vaše hříchy.

Toto je okamžik pravdy, který, vskutku, není než jeden: Kristus přítomný v eucharistickém zázraku v okamžiku kněžského vysvěcení [Lk 22, 18; 1Kor 11, 24-25]. Proto kněží musí žít pro Krista a jeho lid. Ti, kdo jsou oddáni kněžskému úřadu, jsou zkoušeni a budou zkoušeni ještě víc.

Milovaní lidé, nesmíte připustit vyjednávání týkající se svaté eucharistie, svátostí a Božího Zákona.

Velké zkoušky začaly s tímto virem, jenž útočí na tělo a ti, kdo se cítí vlastníky světa, použili tento virus, aby vás přivedli k odpadlictví utrpením, chtějí vás vést k víře, že jste opuštěni Nejsvětější Trojicí a vaší nejsvětější Matkou. Ne! Byli jsme posláni bojovat proti tomu, co útočí v tomto čase na Boží lid: tento virus.

Milovaní lidé Boha, viděli jste, s jakou snadností jste napadáni. Člověk se bojí smrti těla, ale ne smrti duše kvůli své chladnosti a svého odcizení od Boha jediného a Trojičného.

Musíte se vrátit k Bohu, musíte být opravdové Boží děti!

Modlete se, Boží děti, modlete se za církev.

Modlete se, synové Boha, modlete se za kněze.

Modlete se, Boží děti, modlete se, aby celé lidstvo bylo poslušné Božího volání.

Modlete se, Boží děti, modlete se kvůli utrpení lidstva, jež způsobí velké pohromy, které se blíží.

Nebojte se, víra je nepostradatelná, vy nejste a nebudete opuštěni.

Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne!
Stále a navždy!
[Jan 18, 37].

Amen.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH.

Svatý Michael Archanděl.(*) Poznámka překladatele: z řečtiny "Překážka". Zde ale žádná konkrétní osoba.

zpět