114. Poselství Matky Spásy ze dne 17. listopadu 2016.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZMĚNA ZAČÍNÁ VE VÁS S POZNÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ČINŮ A JEDNÁNÍ


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

mé srdce poskytuje útočiště všem, abyste v něm mohli zůstat v opravdové lásce.

Neopouštějte cestu, o kterou jsem vás prosila, abyste jí šli, dovolte mi se přimlouvat u mého Syna, držte se mé ruky.

Každý z mých vlastních je ochraňován svými společníky na cestě – anděly, a varován, je-li v nebezpečí, že padne do špatnosti.

Děti, pro váš osobní, a pak kolektivní duchovní pokrok je nutné, aby každé z mých dětí se rozhodlo pohlédnout do svého nitra, jakkoli může být bolestné setkat se s realitou vašich skutků a jednání. Jste schopny vnitřního pohledu, abyste napravily, co musí být v životě napraveno, zejména, co se týká vašeho lidského ega a vašeho vztahu s ostatními.

Žádný člověk by nejednal opakovaně ve zlu, kdyby se přestal dívat na zlo, které hodnotí u svého bratra a uviděl se konečně sám ve světle Pravdy.

Pohlédne-li člověk vnitřně na sebe v duchu a pravdě, najde v hloubce svého vnitřního bytí mého Syna, který na něj čeká, aby mu poskytl hlubší povědomí o Boží lásce a povinnostech člověka jako Božího dítěte.

Mé děti, v tomto čase, v němž převažují mylné ideologické proudy, jste vyzývány, abyste věnovaly pozornost zmatku, v němž žijete. To, co vám nové duchovní a ideologické proudy nabízejí k tomu, abyste našly mého Syna pomocí praktik koncentrace nebo uvolnění mysli, aniž by vzaly v úvahu stav duše, je něco zcela mylného.

Musíte následovat mého Syna a najít v Něm, co vám svět nemůže nikdy dát. V tomto čase, kdy většina církve mého Syna zůstává zaplavena zednářstvím a ilumináty, mé srdce se trápí nad neslučitelností těchto tajných společností s náboženstvím, které ustanovil můj Syn.

Vedoucí pozice v církvi mého Syna jsou v moci zednářů, kteří rozpoutali velký zmatek, pokud jde o všeobecné přijetí pravidel, která jsou v rozporu s Božím Zákonem. Tyto praktiky přitáhly Satanův dým k církvi mého Syna, aby zednáři převzali moc, a skryli své pravé úmysly.

Mé děti, musíte znát Písmo svaté, abyste poznaly rozdíl mezi pravou cestou k mému Synu a různými falešnými cestičkami, které vedou k uctívání těla, Stvoření a Satana.

Nezapomeňte, že v tomto čase démon uvedl v činnost všechna svá chapadla, aby vás napadl, aniž byste si toho všimly. Zápach nepřítele duše pokrývá ulice měst, šíří nenávist a zmatek mezi lidmi, kteří jdou dezorientování, naslouchají různým hlasům a každým okamžikem se noří stále víc do omylu, do odmítání a jednání mimo Přikázání.

Zlo napadlo lidstvo a svou ekonomickou, sociální, politickou a morální mocí dosáhlo nemyslitelných úrovní moci v náboženství lidí. Převzalo vlastnictví mých vlažných dětí a vede je pod rouškou bratrství, aby nebyly opravdovými křesťany, ani pravé Boží děti.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, musíte se připravit, abyste nebyly oklamány a vedeny k Zlému. Poznejte mého Syna, poznejte Boží vůli pro jeho lid. Nemůžete si myslet, že budete zachráněny, nepracujete-li a nejednáte-li v souladu s Božím Zákonem, svátostmi a jinými díly milosrdenství.

Vaše změna začíná s poznáním vašich osobních činů a jednání. Neuskutečníte-li toto poznání, budete kráčet vpřed a vléct za sebou řetězy, které vás poutají ke zlu. Nenajdete nového člověka, aniž byste se sami rozpoznali jako hříšníci, kteří nepoznali svou pýchu, svou slabost, ani potřebu Boží pomoci.

Připravte se, abyste byli novými lidmi, obnovenými v Boží lásce.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, lidstvo odmítá být sjednoceno s mým Synem, neboť pohodlí, které vám nabízí Zlý, vás odcizuje od tajemství kříže.

Pohrdáte darem zraku popíráním, že v tomto čase zlo žije v lidech. Nejednáte správně, nezavázali jste se k definitivní změně, abyste dobře jednali, zesměšňujete ty, kdo usilují žít v poslušnosti k Božímu Slovu.

Zápach hříchu lidí způsobil, že se země v různých částech světa propadá. Nechce už dále na sobě nést neustálý hřích člověka. Slabost před hříchem se znovu ukazuje v dějinách lidstva a odcizení od Božích Zákonů svědčí o duchovní vlažnosti velkého počtu lidských bytostí.

Datum pro Varování, Zázrak, Trest, katastrofy, dny temnoty a Druhého příchodu mého Syna se šíří jako vítr po celém světě.

Boží člověče, připrav se, jakoby tento den byl poslední v tvém životě!

Nebuďte jako pokrytci, kteří nejdříve čekají, až budou vyzkoušeni, aby požádali o odpuštění a vyhnuli se tak trestu za své hříchy. Zapomínají, že Bůh zná i nejmenší z jejich myšlenek, činů a jednání.

Můj Syn přijde bez varování, a chopí se svého lidu a dovolí mu, aby se sám vyzkoušel.

Měli byste si být vědomi naléhavosti této chvíle a nebyli jako pošetilci, kteří popírají znamení času, aby oklamali prostoduché.

"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." [Mt 22, 37], a "Miluj svého bližního jako sám sebe." [Mt 22, 39]. Spása duší pokračuje se stejnými požadavky, beze změn v Zákonu, beze změn v podstatě učení, beze změn v Božím Slovu. Milovaní, přijměte mého Syna náležitě připraveni.

Vyzýváme vás k vnitřní změně, to znamená: Buďte přístupní k osvícení Duchem Svatým, abyste se nedívali na věci jen z vnějšku, ale viděli jejich podstatu. V tomto pohledu na podstatu, duše hledá Boha v nepřetržitém pohybu směrem nahoru.

Moji milovaní, čas běží rychlejším tempem, musím vám říct s jistotou, že se Země otáčí větší rychlostí, a protože čas je kratší, týdny ubíhají rychleji, aniž byste si toho všimli. Odtud naléhavost vnitřní změny – události se blíží s velkou rychlostí.

Zlo způsobilo spoušť v domech náboženského vzdělávání. Zlo rozptyluje mysl člověka. Zlo ničí domovy. Zlo urychluje válku do jejího plného rozsahu. Zlo vzdaluje člověka od Boha tím, že mu nabízí každou možnost hřešit, aby žil v neustálé lži.

Muž se obléká jako žena, a to je jedno z dalších znamení času, v němž žijete.

Tak žili lidé v časech Sodomy a Gomory, ve zkaženosti. Ženy vyhledávají potěšení těla a nabízejí se samy, bez studu. Viní za to zlo, proto se zmiňuji o zlu jako takovém, avšak není to zlo jako takové, ale je to člověk, jenž se oddává všemu, co je nepatřičné. A tak jeho vzdálení se od Božího Zákona otevřelo dveře ďáblu, jenž ničí člověka, a ten ničí celé Stvoření. Děti, to se již stalo a v tomto čase dostává člověk výsledek svého šílenství.

Všechno, co přichází, bylo připraveno hordami ďábla, které vycítily osobní zkoušku duší, zrychlily svůj útok, aby získaly duše pro sebe.

Milovaní, je jisté, že Varování je u bran lidstva, proto se kajte, nenechejte zatratit svou duši.

Modlete se, mé děti, modlete se, ve výši uvidíte oheň obklopující zemi.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy. Moc ekonomicky mocných překvapí národ. Rasové bouře nenechají na sebe čekat. Tato půda bude otřesena.

Modlete se, děti, za Rusko, vlk se skrývá v rouchu beránčím.

Modlete se, mé děti, modlete se za Dánsko, bude otřeseno.

Modlete se, mé děti, za Itálii, bude překvapena terorismem.

Tato generace bude svědkem slov mého Syna na hoře Olivové.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tato chvíle by neměla být brána na lehkou váhu, ale s vědomím ceny věčného života. A tím, že se stáváte podobní mému Synu, dívejte se nahoru, dívejte se nahoru, budete překvapeni.

Úsilí musí být dvojnásobné, kdo chce sloužit mému Synu, musí Mu sloužit s věrností. Ten, kdo je vlažný, bude vyvržen z Božích úst. Sjednoťte se, pomáhejte jeden druhému, buďte živoucím svědectvím lásky mého Syna.

Žehnám vám svým Neposkvrněným Srdcem.

Svatá Matka Maria
zpět