1143. Poselství Boha Otce ze dne 21. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POZNEJTE MĚ JAKO ŽIVITELE


Nastavte své srdce tak, aby Mě našlo a poznejte Mě jako Otce a živitele. Proste, a Já vám ukážu cestu, kterou máte jít. Dovolte Mi poskytnout vám vše, co potřebujete, a ještě víc, v tomto čase.

Řekl jsem vám, že nemáte, protože neprosíte, nebo prosíte špatně. Poproste Mě o to, co potřebujete a buďte přesvědčeni, že to udělám.

Jděte po mých cestách a dělejte, o čem víte, že je správné a Já vás požehnám.

Bůh Otec


De 4, 29: Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

Mt 7, 7-8
7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Jak 4, 2-3
2: Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se
a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte.
3: Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.

Mt 6, 26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Sk 14, 17: Avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.

Ž 23, 1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
zpět